שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

סדרות רשת - הסכם שח"ם תאגיד השידור

על מה חל ההסכם

ההסכם מסדיר את התמורה לשחקנים חברי שח"ם המשתתפים בסדרות רשת המיועדות לתאגיד. ("סדרות רשת")

ההסכם נחתם בין שח"ם לבין תאגיד השידור הישראלי "כאן".

מתוקף כך מחייב ההסכם הן את שח"ם כארגון השחקנים, הן שחקנים חברי שח"ם, הן את התאגיד והן מפיקים חיצוניים אשר מפיקים סדרות רשת עבור התאגיד.

ההסכם לא חל על שחקנים שאינם חברי שח"ם ושחקנים חברי שח"ם שהם עובדי התאגיד.

כל הפלטפורמות הדיגיטליות הקיימות כיום ו/או שיהיו קיימות בעתיד, בהן מופצים תכנים המופקים על ידי התאגיד או עבורו, לרבות אתרי אינטרנט, אפליקציות ורשתות חברתיות, בין שהן בבעלות התאגיד ובין שהן בבעלות צדדים שלישיים ולמעט הערוצים.

הגדרת הפקת דיגיטל

הפקה מצולמת בווידאו הכוללת סרטון/פרק אחד או סדרת סרטונים/פרקים, אשר משך כל סרטון/פרק בה איננו עולה 8 דקות, והמיועדת לשידור ראשון (בין באופן ליניארי ובין לפי דרישה) באיזו מן הפלטפורמות.

יחולו על הפקה כזאת התנאים המחויבים בהפקות טלוויזיה רגילות.

הפקת דיגיטל המופקת עבור התאגיד באמצעות מפיק חיצוני שאיננו עובד התאגיד.

הפקת דיגיטל המופקת ונכתבת על ידי התאגיד באמצעות עובדי התאגיד.

שידור הפקה דיגיטלית בערוצים מלבד הפלטפורמות כהגדרתן בהסכם לא יגרע מהיותה הפקה דיגיטלית לצורך ההסכם, ובלבד ששודרה בערוצים האחרים ללא עריכה (למעט עריכה הנדרשת אך ורק לצורך התאמת ההפקה לערוצים האחרים, כגון איחוד מספר פרקים לפרק אחד, וכד'), ובתנאי שההפקה הדיגיטלית שודרה ו/או הועמדה לרשות הציבור באיזו מהפלטפורמות (באופן ליניארי ו/או לא ליניארי) לפני השידור בערוצים האחרים או במקביל אליו.

יום הצילום

בהפקות חוץ: עד 8 שעות.

בהפקות פנים: עד 9 שעות.

גם בהפקות פנים וגם בהפקות חוץ, כל יום צילום כולל צילום של עד 2 פרקים/סרטונים. מעבר לכך – יש לשלם תמורה נוספת (כפי שיפורט בהמשך).

תמורה ונאותות הפקה

בהפקות חוץ:

תפקיד ראשי  - 1,500 ₪ (לא כולל מע"מ)

כל תפקיד אחר - 1,200 ₪ (לא כול מע"מ)

בהפקות פנים:

בכל סוג של תפקיד - 1,000 ₪ (לא כולל מע"מ)

 

גם בהפקות פנים וגם בהפקות חוץ, כל חזרה בת עד 4 שעות יהיה זכאי שחקן חבר שח"ם לתמורה בסך 30% מסך התמורה בגין יום צילום כפי שנקבעה בהסכם האישי עם השחקן.

גם בהפקות פנים וגם בהפקות חוץ, התעריף מינימלי הינו בסך 500 ₪ ליום צילום לא כולל מע"מ.

בהפקות חוץ בלבד: בגין כל שעה נוספת או חלק ממנה מעבר ל – 8 שעות ועד ל- 10 שעות יקבל השחקן תשלום בסך 125% מערך שעת צילום. החל מהשעה ה- 11 ואילך, יקבל השחקן תשלום בסך 150% מערך שעת צילום. "ערך שעת צילום" לעניין סעיף זה משמעו, התמורה ליום צילום שנקבעה בהסכם האישי עם השחקן מחולקת ב – 8.

בהפקות חוץ ובהפקות פנים:

  • מעל גיל 16 ועד גיל 17 - 50% מהתעריפים המינימליים הנקובים בהסכם דיגיטל (לא הסכומים הנקובים בהסכם האישי).
  • מעל גיל 17 ועד גיל 18 - 90% מהתעריפים המינימליים הנקובים בהסכם דיגיטל (ולא הסכומים הנקובים בהסכם האישי).

בהתאם להוראות נספח להסכם שח"ם איגוד המפיקים לעניין הפקות  טלוויזיה מיום  10.07.17 לעניין הסעת השחקן לביתו ו/או לסט. כלומר:

שחקנים המתגוררים בתחומי תל – אביב רבתי (קרי עד מרחק של 20 ק"מ מתל- אביב) ייאספו על ידי המפיק מביתם לסט הצילומים ויוחזרו לביתם על ידי המפיק בתום יום צילום.

שחקנים המתגוררים מחוץ לתל – אביב רבתי יכולים לבחור באחת מ- 2 דרכי ההגעה הבאות לסט הצילומים:

  • להגיע באמצעות ציבורית (רכבת, אוטובוס וכד') לנקודת איסוף מהרכבת או מתחנה מרכזית ולהיאסף משם על ידי המפיק לסט הצילומים. במקרה זה יהיה זכאי השחקן להחזר מלא עבור נסיעותיו בתחבורה הציבורית.
  • להגיע עצמאית לסט הצילומים (ברכב פרטי או במונית) ולקבל החזר הוצאות של 2 ₪ לק"מ עד 200 ₪ ליום צילום. המפיק ידאג לחניה ללא תשלום בקרבת הסט לשחקנים שיגיעו ברכבכם.

התאגיד יהיה אחראי להסעת השחקן מביתו לסט הצילומים ובחזרה על חשבונו.

תלוי בתנאי ההתקשרות. גם בהפקות חוץ וגם בהפקות פנים (וכמו גם בכל השתתפות של השחקן בכל הפקה אחרת בעבודה משחקנית) ככל ותנאי ההתקשרות עם השחקן תעמוד בתנאי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972, לפיו מוטלת חובה על המפיק או התאגיד לנכות דמי ביטוח לאומי בגין העסקת השחקן, ניכויי ביטוח לאומי יעשה בהתאם לחוק ולדין. לפרטים נוספים על ניכוי ביטוח לאומי לחץ כאן.

בהפקות חוץ: בהתאם להסכם שח"ם איגוד המפיקים לעניין הפקות טלוויזיה מיום 24.06.08 והנספח לו מיום 10.07.17 (ראו פירוט מורחב באתר שלנו תחת זכויות בטלוויזיה).

בהפקות פנים: כמקובל בהפקות התאגיד ובכפוף לתקציב ההפקה.

תמורה נוספות בגין פרקים מרובים

כן. גם לגבי הפקות חוץ וגם לגבי הפקות פנים, התמורה המגיעה לשחקן בגין כל יום צילום כפי שתקבע בהסכם האישי עימו כוללת צילום של עד 2 פרקים/סרטונים ליום צילום.

ככל שביום צילום אחד יצולמו יותר משני פרקים / סרטונים בהשתתפות השחקן, השחקן יזכה לתוספת תשלום בגין כמות הפרקים/סרטונים העודפת שצולמה באותו יום צילום ובה נעשה שימוש בביצועיו, בהתאם למשוואה של תמורה  ליום צילום = 2 פרקים/סרטונים.

  • לדוגמא:
  • היה והשחקן השתתף ב - 2 ימי צילום וביצועיו הופיעו ב- 3 פרקים/סרטונים, יהיה זכאי השחקן לתמורה בגין 2 ימי צילום.
  • היה והשחקן השתתף ב - 2 ימי צילום וביצועיו הופיעו ב- 4 פרקים/סרטונים, יהיה זכאי השחקן לתמורה בגין 2 ימי צילום.
  • היה והשחקן השתתף ב -2 ימי צילום וביצועיו הופיעו ב- 6 פרקים/סרטונים, יהיה זכאי השחקן לתמורה בגין 3 ימי צילום.
  • דוגמא נוספת ניתן לראות בטבלה לפי תמורה ליום צילום בסך 1,200 ₪:

 

כל הופעה של השחקן בפרק פרט ל: שימוש בצילומי סטילס, שימוש חוזר או נוסף בסצנות שנכללו בפרקים אחרים, או שימוש של מספר שניות (ולא יותר מחצי דקה) בקטעים שצולמו במסגרת צילום סצנות שנכללו בפרקים אחרים.

מועד התשלום

עבור השתתפות ביום צילום "רגיל" ללא חריגה במספר הפרקים/סרטונים: שוטף + 30 מיום הוצאת דרישת התשלום.

היה והשחקן זכאי לתמורה נוספת בגין שימוש בביצועיו במספר פרקים: השחקן יודיע על כך המפיק החיצוני (בהפקת חוץ) או התאגיד (בהפקת פנים) לשחקן בתוך 7 ימי עבודה ממועד סיום העריכה הסופית של ההפקה, ותוספת התמורה תועבר בתנאי שוטף + 30 מיום הוצאת דרישת התשלום.

 

להורדת ההסכם

להורדת ההסכם לחצו כאן

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר