שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר שח"ם

ברוכים הבאים לאתר שח"ם – ארגון השחקנים והשחקניות בישראל (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי עמותת שח"ם – ארגון השחקנים והשחקניות בישראל, שכתובתה – רחוב המסגר 55 תל אביב, ת.ד 57280 (להלן: "שח"ם"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים").

המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

אתר שח"ם מעמיד לרשותך, בין היתר, מידע, תכנים, חדשות ושירותים רבים שעניינם בשח"ם ובפעילותה, לרבות מידע כללי בנושא זכויות יוצרים, מידע אודות אגודות אחיות בעולם, מידע אודות ארגונים בינלאומיים העוסקים בשמירה על זכויות יוצרים בתחום המוסיקה, מאגר המציג את היוצרים חברי שח"ם ורפרטואר שח"ם, טפסים, מידע אודות קרן הרווחה של שח"ם, פרסי שח"ם ועוד. בנוסף, מעניק האתר שירותים שונים המיועדים לחברי שח"ם  בלבד. (כל אלה ייקראו להלן: "השירותים")

הגשת בקשה להצטרפות לשח"ם

במידה והנך מעוניין להתקבל כחבר שח"ם, מעמיד לרשותך האתר מנגנון מקוון להגשת טפסי הבקשה להצטרפות, לרבות ייפוי כוח. התנאים, המידע והפרטים שיהיה עליך למסור יוגדרו במפורש בטופס הבקשה. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשלים את תהליך הגשת הבקשה.

למען הסר ספק, החברות בשח"ם ואישורה מותנית בעמידה בכל התנאים הנקובים בטופס הבקשה, בתקנון שח"ם,  וכפופה לאישור מוסדות שח"ם שהוסמכו לכך.

הצטרפות לשח"ם כרוכה בתשלום דמי חבר חודשיים. גובה דמי החבר יעודכן מעת לעת. התשלום יתבצע באמצעות באמצעות כרטיס אשראי שאת מספרו תידרש למסור לנציג שח"ם. שח"ם רשאי להחליט מעת לעת על שימוש באמצעי תשלום נוספים..

השימוש באתר שח"ם

הנך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת של שח"ם לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן): 

 1. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 2. כל זכויות היוצרים שמורות לשח"ם. חומרים אחרים של צדדים שלישיים כולל חברי שח"ם- גם מוגנים בזכויות יוצרים.
 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה,  העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
 4. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או  מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 6. אין לקשר לאתר ולתכניו מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים  פעילות המנוגדת לחוק או שפרסומם מנוגד לחוק;

רישום לאתר ולשירותיו

 האתר פתוח לשימוש כל משתמשי האינטרנט, למעט אזורים מסוימים באתר המיועדים לנרשמים לאתר וכאלו המיועדים לחברי שח"ם בלבד. השימוש בחלק מן השירותים באתר טעון הרשמה. תוכל לעשות שימוש בשירותים אלו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים. אין למכור או להעביר בדרך אחרת את חשבון המשתמש לצד שלישי כלשהו.

בעת הרישום לשירותים הדורשים זאת, נבקש ממך למסור פרטים מזהים מסוימים, שיוגדרו במפורש בטופס הרישום. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. בכל עת, תוכל לעדכן את פרטיך ואת העדפותיך האישיות באמצעות שימוש בכלים שהאתר מעמיד לרשותך.


הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים הדורשים זאת יישמרו במאגר המידע שבבעלות שח"ם. שח"ם לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בעת הרישום לחלק מן השירותים ובפרט אם הנך חבר שח"ם - תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לאתר ו/או לשירות הרלבנטי. שח"ם רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

שח"ם רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית שח"ם לבטל את רישומך לשירותים, או לחסום את גישתך אליהם, בכל אחד מהמקרים הבאים: 

 1. אם בעת ההרשמה לאתר ו/או לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 2. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בשח"ם או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של  שח"ם;
 3. אם השתמשת באתר ו/או בשירותים לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי  כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 4. אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או את תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 5. אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להמשיך וליהנות משירותיו בכך דרך שהיא;
 6. אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

דיוור ישיר

משתמש אשר נרשם לאתר שח"ם מסכים לכך שהפרטים האישיים שמסר המשתמש לשח"ם ישמשו לצורך משלוח מידע ודבר פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים לטלפון נייד, ודואר רגיל (להלן "דיוור ישיר").

המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "החוק"), כנגד שח"ם בגין קבלת דיוור ישיר לפי הגדרתו בסעיף 30א(א) לחוק.

המשתמש רשאי להודיע לשח"ם בכל עת, בהליך הרישום לאתר או לאחר מכן, כי הוא מסרב לקבל דיוור ישיר כאמור, וזאת בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]. הודיע המשתמש לשח"ם כאמור לעיל, רשאית שח"ם לבטל את רישומו לאתר שח"ם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 אינדקס שחקנים

שח"ם מאפשרת לחבריה לפרסם מידע ולחלוק אותו עם משתמשים אחרים באתר במסגרת אינדקס השחקנים. מידע זה ייתכן ויכלול טקסטים, תמונות, סרטוני וידיאו וקורות חיים, ויתפרסם באזור המיועד לכך באתר. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לחבר זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. 

שח"ם רשאי לבדוק את המידע לפני פרסומו באתר כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים או פוגעניים על פניהם ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. כמו כן שח"ם תהיה רשאית למנוע מחברים אשר לא ישמרו על כללי התנהגות מקובלים ונאותים באתר, לפרסם תכנים כלשהם באתר.

בעת מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או השיגור כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר, או לשגר באמצעות השירותים באתר את התכנים הבאים: 

 1. כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 3. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), נוזקה (Malwaree) וכיו"ב;
 6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה  או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 8. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 9. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות  גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 10. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 11. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור לשח"ם ו/או לשירותיה;
 12. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

שח"ם רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, בכל עת שתמצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשים, בשח"ם, בחבריה, או במי מטעמה. במקרה זה, שח"ם תהיה רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות שח"ם לפי כל דין. החליטה שח"ם לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

למעט מקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום באתר עשויים להיות חשופים לכל משתמשי האינטרנט, או לכל הפחות למשתמשים אחרים באתר. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

בעת מסירת תכנים, לרבות תמונות וסרטונים, לפרסום באינדקס השחקנים הינך מאשר כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. שח"ם לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את שח"ם בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

בעת העלאת קובץ קורות החיים שלך באינדקס השחקנים, הינך מאשר כי ייתכן וקורות החיים שלך יופיעו בעת חיפוש חופשי במנועי חיפוש, כגון גוגל, והכתוב בהם יהיה גלוי לעיני כל, לרבות טל', ת.ז. וכל פרט אחר שיירשם בהם. לפיכך, אנו ממליצים לבחון היטב את הפרטים שהינך בוחר לשתף בקורות החיים, טרם העלאתם לאתר. שח"ם לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה בפרטיך כפי שהופיעו בקורות החיים, לאחר העלאתם לאתר.

שח"ם אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר, או באמצעותו תהיה היענות. שח"ם אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. שח"ם לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

מבצעים והטבות לחברי שח"ם

אתר שח"ם מציע באופן בלעדי לחברי שח"ם מבצעים והטבות ייחודים ובלעדיים. מובהר כי ההטבות ניתנות ברובן על ידי צדדים שלישיים (להלן- "מעניקי ההטבות"). מובהר כי מימוש ההטבות ייעשה בהתאם לתנאים המסחריים הפרטניים שנקבעו על ידי מעניק ההטבה ולשח"ם לא תהיה כל אחריות לטיב, לאיכות ולאופן מתן ההטבה.

מובהר כי  שח"ם לא תישא בכל אחריות לתוכן המסחרי שמפרסם מעניק ההטבה באתר שח"ם. שח"ם אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים של מעניק ההטבה ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על מעניק ההטבה.

שח"ם איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר  או ירכשו באמצעותן.

מודעות דרושים

אתר שח"ם מציע את האפשרות למעסיקים לפרסם באתר מודעות דרושים לשחקנים, בתחום עיסוקם, לצורך ביצוע עבודות בתשלום בלבד.

שח"ם רשאי לברר עם מפרסם המודעה, טרם פרסומה, את השכר המוצע לשחקן בגין העבודה, ורשאי שלא לאשר מודעה לפרסום אם הוא סבור כי השכר המוצע נמוך מהקבוע בהסכמי שח"ם לצורך ביצוע אותה עבודה, או שאינו הוגן ונמוך ממחירי השוק בגין ביצוע עבודה מהסוג המוצע.

במידה ויובאו בפני שח"ם עדויות מבוססות על מודעות המציעות שכר נמוך כאמור לעיל, שח"ם שומר לעצמו את הזכות למחוק את המודעות מלוח מודעות הדרושים.

שח"ם מתנגד לאפליה בתעסוקה על רקע אישי, מגדרי, אתני, גילני, לאומי או כל רקע אחר.

שח"ם שומר לעצמו את הזכות לאשר את המודעות המופיעות באתר על פי קריטריונים הנקבעים ומתעדכנים מעת לעת על ידי ההנהלה.

אישור מודעות לפרסום יעשה תוך שלושה ימי עבודה, זאת לצורך מעבר על כל מודעה ומודעה, על מנת לוודא שהינה עומדת בקריטריונים.

מודעות תמחקנה באופן אוטומטי לאחר חודשיים מיום פרסומן.

מובהר בזאת, כי שח"ם לא יישא בכל אחריות להצעות העבודה המפרסמות באתר, ושח"ם איננו בודק, מוודא או את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה למודעות המתפרסמות ולכל תוצאה שתיגרם מהיענות להן חלה על המעסיקים, ועליהם בלבד. שח"ם לא יהיה אחראי לכל הפרה של התקשרות ו/או חוזה עבודה בין שחקן למעסיק, אי תשלום תמורה, אי הענקת זכויות על פי חוק, וכל פגיעה ו/או הפרה אחרת של זכויות השחקן ו/או המעסיק.

קישורים באתר

ייתכן ותמצא באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי שח"ם, או מטעמה ושח"ם איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת שח"ם לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.|

שח"ם איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת: מדיניות פרטיות והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים.

תכנים מסחריים

שח"ם עשויה להציב באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

שח"ם לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים. שח"ם אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. שח"ם איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן. 

קנין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של שח"ם בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים (לרבות משתמשים באתר), שהתירו לשח"ם להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש משח"ם או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנן) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

שח"ם מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם הנך סבור כי יצירתך הועתקה באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את שח"ם על כך מיידית בכתב. צעדים שיינקטו על-ידי שח"ם, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי, אולם שח"ם אינה מתחייבת לנקוט בצעדים כלשהם.

אחריות 

השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ושח"ם לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות בו.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שח"ם בגין תכונות של התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה, או שימוש בהם, הינה באחריותך המלאה בלבד. שח"ם אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. שח"ם לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני האתר הינו על אחריותך בלבד.

שח"ם אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי שח"ם או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל שח"ם או אצל מי מספקיה.

טקסטים ומחזות המופיעים באתר 

באתר מופיעים, טקסטים מסרטים ומחזות לשימושם של חברי שח"ם בלבד (להלן: "הטקסטים"), הטקסטים המפורסמים באתר הינם בגדר 'שימוש הוגן' לצורכי לימוד. ניתן להשתמש בטקסטים, כמפורט לעיל, אך ורק למטרות פרטיות, אישיות, ולצורכי לימוד ותרגול בלבד. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, והזכות המוסרית של היוצרים ביצירות המופיעות בחלק זה, הינן בבעלות היוצרים ו/או המו"לים כמפורט בגוף היצירה. אין לעשות שימוש כלשהו בטקסטים אלו, בכולם או בחלקים מהם, למטרות אחרות, למעט מטרות תרגול ולימוד, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מבעלי זכויות היוצרים.

שינויים באתר והפסקת השירות

שח"ם יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שח"ם בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית שח"ם להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר, תפרסם שח"ם הודעה באתר על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק שח"ם את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינויים במסמכים המחייבים

שח"ם רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל, אלא אם נקבע במפורש אחרת במסמך אחר. 

יצירת קשר

שח"ם מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם: שח"ם – ארגון השחקנים בישראל, רחוב המסגר 55  ת.ד. 57280, ת"א  6157102. מייל:   [email protected]   טלפון: 03-6290065; פקסימיליה: 03-6200626