שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות - אתר שח"ם

עמותת שח"ם – ארגון השחקנים שבישראל (להלן: "שח"ם"), המנהלת והמפעילה את אתר שח"ם  (להלן: "האתר"), מחויבת לפעול בהתאם להוראות הדין ובאופן סביר ומקובל למען שמירה והגנה על פרטיותם של משתמשי האתר (להלן: "המשתמשים"), בכפוף לכל דין.

במסמך זה, מפורטת מדיניות הגנת הפרטיות של שח"ם, המסדירה את אופן השמירה והשימוש על ידה, במידע אודות המשתמשים הנצבר ברשותה, וכן את האפשרויות העומדות בפני המשתמשים להגן על פרטיותם.

 מדיניות פרטיות זו חלה גם על המשתמש באתר ו/או הנרשם לשירותים המוצעים באתר בין אם הוא חבר בשח"ם או לא.

 כללי

 1. כתנאי בסיס לשימוש בחלק משירותי האתר יידרש המשתמש להעביר לשח"ם פרטים אישיים דוגמת שם, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, וקובץ קורות חיים הכולל בתוכו פרטים אישיים נוספים. בנוסף יתכן ובמהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ימסור המשתמש לשח"ם פרטים אחרים הנוגעים אליו (כל הפרטים שימסור המשתמש לשח"ם בקשר עם האתר ו/או השירותים המסופקים באמצעות האתר יקראו להלן: "הפרטים האישיים").

 2. מובהר בזאת למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית כלשהי למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, ידוע למשתמש כי מסירת פרטים אישיים מסוימים הינה תנאי לרישום לאתר ו/או לעשיית שימוש בשירותים הכלולים באתר.

 3. כמו כן, במהלך השימוש באתר יצטברו נתונים אודות אופן השימוש באתר ע"י המשתמש: שירותים בהם התעניין, עמודים בהם צפה וכיוצ"ב. נתונים אלו ישמשו בעיקר לניתוח סטטיסטי, ובאם יועברו לצד שלישי, לא יזהו את המשתמש באופן אישי.

שמירת המידע במאגר והשימוש בו 

 1. פרטי המשתמש שצוינו לעיל (בין אם פרטים אישיים ובין אם נתונים שנאספו אודות אופן השימוש באתר), יישמרו במאגר מידע של שח"ם, ושח"ם מתחייבת לעשות במידע זה שימוש אך ורק בכפוף לכל דין ולמטרות האתר כדלהלן: לאפשר למשתמשים שימוש נוח ויעיל באתר; לשפר, להעשיר ולשנות את שירותי האתר בהתאם לדרישת קהל המשתמשים; לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע זה אם יועבר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש אישית; מקסום חשיפת המשתמש לאפשרויות תעסוקה; לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון האתר ו/או במדיניות זו. 
 1. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות-התשמ"א, 1981 (להלן: "החוק"), רשאי משתמש לחזור בו מהסכמתו כאמור ולדרוש בכל עת, את הסרת פרטיו ממאגר המידע של שח"ם באמצעות שליחת בקשה לכתובת מייל[email protected]. שח"ם מתחייבת לבצע את מחיקת פרטי המשתמש ממאגריה בתוך 15 ימי עסקים ולמסור הודעה על כך למשתמש בתוך 30 ימים ממועד שליחת הבקשה. (יובהר שהסרה כאמור תבוצע אך ורק ביחס לשימוש בפרטים האישיים לצורך דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, ושח"ם תהא רשאית להמשיך ולשמור את הפרטים האישיים שמסר המשתמש בכפוף להוראות כל דין. בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לחייב את שח"ם למחוק  נתונים שנצברו אודות השימוש שעשה המשתמש באתר, שכאמור נועדו לצורך ניתוחים סטטיסטיים ובכל אופן לא יזהו את המשתמש באופן אישי).

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. שח"ם מתחייבת שלא להעביר לצד ג', מידע שיש בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא באופן התואם את הוראות מדיניות פרטיות זו והוראות כל דין, וכן במקרים שלהלן: במקרה שהמשתמש יאשר לשח"ם להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים; במקרה והמשתמש יפר את תנאי השימוש; באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו ו/או אם יבצע באמצעות האתר ו/או דרכו פעולות מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; במקרה ויתקבל בידי שח"ם צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי; במקרה ויתגלעו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין שח"ם; בכל מקרה בו שח"ם תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של המשתמש, או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי.

 אתרים אחרים

 1. האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים. כאשר יקליק המשתמש על אחד מקישורים אלה יתחבר המשתמש לאתר חיצוני לאתר אשר עלול לאסוף מידע אודות המשתמש  מרצונו או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. שח"ם אינה אחראית ואינה שולטת באתרים האחרים הללו או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. לפיכך, מומלץ למשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה בכדי להבין כיצד הם אוספים מידע וכיצד משתמשים בו.

אבטחת מידע

 1. שח"ם מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, שח"ם לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 2. שח"ם לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של שח"ם.

 זכות לעיין במידע ולעדכונו

 1. על-פי החוק כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לשח"ם בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת המייל  [email protected].

 שינויים במדיניות הפרטיות

 1. שח"ם רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן שימוש במידע אישי שנמסר ע"י המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.

 2. על מדיניות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הקשורים למדיניות זו יהיו נתונים לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו.