שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הסכם שח"ם א.ל.ה

תמורה עבור חזרות

תקופת החזרות עבור כל הצגה לא תעלה על חודשיים רצופים. במקרים מיוחדים תהיה אפשרות לחרוג מחודשיים תמורת תשלום נוסף או בהסכמת כל השחקנים לפצל את תקופת החזרות, כך שבכל מקרה לא תארך מעבר לחודשיים.

חזרות יכולות להתקיים בין הימים א'-ו' בשבוע (ביום ו' עד 14:00), כאשר יום חזרות לא יעלה על שמונה שעות ביום מרגע ההגעה למקום החזרות ועד לסיומן. שבוע חזרות לא יעלה על 33 שעות בשבוע.

ביום חזרות אשר יעלה על שש שעות תינתן לשחקן הפסקה רצופה של לפחות 45 דקות לצורך מנוחה, אשר ייחשבו למניין שעות החזרה.

תקופת המונטאז' תהיה חלק מתקופת החזרות - לא תעלה על 10 ימי חזרות ותהיה בת עד 100 שעות. יום חזרות בתקופה זו לא יחרוג מ-12 שעות. במידה ויום החזרות מתקיים בת"א/ר"ג/גבעתיים/חולון חישוב יום החזרות יחל מעת ההגעה למקום החזרות ועד לסיומן. במידה ויום החזרות מתקיים מחוץ למקומות לעיל חישוב יום החזרות יחל מעת ההגעה לנקודת האיסוף ויסתיים בהורדת השחקן בנקודה זו.

התמורה לשחקן עבור חודשיים של חזרות (גם אם לא יתקיימו חזרות במשך כל ימי העבודה בחודש וגם אם תקופת החזרות תפחת מחודשיים), תהיה כדלקמן:

תיאטרון קטן – סך מינימלי של 6,000 שקל בצירוף מע"מ.

תיאטרון גדול – סך מינימלי של 7,500 שקל בצירוף מע"מ.

החל מההצגה הראשונה ועד להצגה החמישית מתקופת החזרות, תיאטרון יהיה רשאי לזמן את השחקן לעד שלוש חזרות תיקונים, כאשר כל חזרה תערך עד ארבע שעות, עליהם לא יקבל השחקן כל תמורה.

עבור כל חזרת תיקונים מעבר לשלוש חזרות או מעבר להצגה החמישית בפני קהל משלם, לפי המוקדם מבניהם, או בעבור חזרת תיקונים אשר תערך מעל ארבע שעות, ישולם לשחקן סך של 50% מתעריף מלא של תמורת ההצגה הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

במידה וההחלפה היא ביוזמת השחקן - יהיה רשאי התיאטרון לזמן את השחקנים בכל עונה שחלה בתקופה שבין ה-01 לספטמבר עד ה-30 לאוגוסט בשנה שלאחר מכן לעד שלוש חזרות לצורכי החלפה, שתארכנה בסמוך לקיום הצגה. כל חזרה עד שעתיים.

עבור כל חזרה לצורכי החלפה מעבר לשלוש חזרות בעונה או בעבור חזרת החלפה אשר תיערך מעל שעתיים, ישולם לשחקן סך של 50% מתעריף מלא של תמורת ההצגה הנקוב בחוזה האישי של השחקן. חזרת החלפה, לא תחשב כחלק ממניין הצגות התיקונים.

במקרה של חזרת החלפה ביוזמת התיאטרון - יהיה רשאי התיאטרון לזמן את השחקנים לחזרות החלפה שתארכנה בסמוך לקיום הצגה, כל חזרה עד 4 שעות. בגין כל חזרה לצורכי ריענון ישולם לשחקן סך של 50% מתעריף מלא של תמורת ההצגה הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

בכל עונה שחלה בתקופה שבין ה-01 לספטמבר עד ה-30 לאוגוסט בשנה שלאחר מכן, יהיה רשאי התיאטרון לזמן את השחקן לחזרות לצורכי ריענון, שתארכנה בסמוך לקיום הצגה. כל חזרה עד 4 שעות.

עבור כל חזרה לצורכי ריענון ישולם לשחקן סך של 50% מתעריף מלא של תמורת ההצגה הנקוב בחוזה האישי של השחקן. חזרת ריענון, לא תחשב כחלק ממניין הצגות התיקונים.

תחולת ההסכם וסיווג תיאטרונים

ההסכם חל על חברי שח"ם בלבד ועל תיאטראות ילדים המאוגדים תחת איגוד תיאטראות הילדים והנוער – א.ל.ה, החתומים על ההסכם.


כתנאי לקבלת תנאי ההסכם, שחקנים יידרשו להציג אישור חברות שיונפק על ידי שח"ם.

עליכם לפנות למחלקת קשרי חברים במייל: [email protected].

או להוציא אישור ממוחשב בלחיצה על הקישור

תיאטרון המדיטק

תיאטרון ארצי לילדים ונוער

תיאטרון אורנה פורת

תיאטרון השעה

תיאטרון הקיבוץ

תיאטרון גושן

תיאטרון הנפש

בהתאם להסכם יהיה חוזה אישי אחד מחייב לכל תיאטרון שיהיה כפוף להסכם הכללי.

ניתן לצפות בנוסח ההסכם ולהוריד בלחיצה על הקישור.

הצגות והתמורה בגינן

ותק השחקן הינו החל ממועד סיום בית ספר מוכר למשחק, ובמידה ולא סיים השחקן בית ספר למשחק אז ממועד הצטרפותו לשח"ם.

הצגה הנערכת בפני נציגי סל תרבות או בפני קניינים לצורך שיווק ההצגה ואשר לא נמכר בה אף כרטיס בתשלום.

הצגה המתקיימת במיקום זהה לאחר הצגה קודמת ואשר תחילתה עד 90 דקות, ולא למעלה מכך, ממועד הסיום המקורי של ההצגה הקודמת, אף אם זו התאחרה.

הצגה בה משתתפים עד 2 שחקנים, שהוגדרה כזאת מראש בהסכם האישי עם השחקן, בה השחקנים נוסעים ברכבם הפרטי כולל הציוד אל מקום ההופעות, ואשר מיועדת בעיקר (אך לא רק) לגני ילדים, ולכתות א'.

הצגה המתקיימת מתחת לכיפת השמיים או בגן אירועים. למעט הצגות בגן אירועים שהינם הצגות סל תרבות, או הצגות באמפי וואהל, או 'הצגות צוות'.

תיאטרון גדול:

ותק

שכר מינימום עם חתימת ההסכם

שכר מינימום בעוד שנתיים

שכר מינימום בעוד 4 שנים

0-2

420

440

----

2-7

535

560

580

7-13

560

585

605

13+

588

614

635

 

 

תיאטרון קטן:

ותק

שכר מינימום עם חתימת ההסכם

שכר מינימום בעוד שנתיים

שכר מינמום בעוד 4 שנים

0-2

420

440

                       ----

2-5

475

490

510

5-10

525

540

560

10-13

540

555

575

13+

567

583

604

 

 

בתיאטרון גדול התשלום יבוצע לא יאוחר מתום 15 ימים לאחר החודש בו בוצעו ההצגות  או החזרות (שוטף+15).

 בתיאטרון בינוני או קטן התשלום יבוצע לא יאוחר מתום 45 ימים לאחר החודש בו בוצעו ההצגות או החזרות (שוטף+45).

שכר השחקן מתעדכן בהתאם לוותק שלו, גם אם מדובר בהצגה שכבר רצה והוא יהיה זכאי לתשלום בהתאם לוותק החדש שלו באופן מיידי.

עבור הצגה שניה ברצף  - 80% מתמורת ההצגה הנקובה בחוזה האישי.

 

עבור הצגה שלישית ברצף - 

תיאטרון גדול -   95%  מתמורת הצגה הנקוב בחוזה האישי.

תיאטרון בינוני - 85% מתמורת הצגה הנקוב בחוזה האישי.

תיאטרון קטן -   80% מתמורת הצגה הנקוב בחוזה האישי.

 

הצגה רביעית ברצף ואילך -  100% מתמורת ההצגה הנקובה בחוזה האישי.

100% מתמורת הצגה הנקוב בחוזה האישי של השחקן עבור כל הצגה.

50% מתמורת הצגה הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

התיאטרון ינכה דמי ביטוח לאומי (חלק מעסיק על חשבון התיאטרון וחלק השחקן משכר השחקן) בהתאם להוראות צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), לפי השיעורים הקבועים בחוק.

תיאטרון גדול - 100₪.  תיאטרון בינוני/קטן - 50 ₪ .

קדימויות, אילוצים והחלפות

התחייבויות קודמות או עתידיות של השחקן, שסוכמו בין השחקן לתיאטרון במסגרת החוזה האישי ועלולים להתנגש עם מועדי הצגות התיאטרון.

דוגמאות לקדימויות: תיאטרון רפרטוארי, סדרה טלוויזיה עתידית, עבודה אח' ועוד.

מועדים בהם אין השחקן זמין לביצוע הצגה בתיאטרון, שלא סוכמו בין השחקן לתיאטרון במסגרת החוזה האישי ושאינם נובעים מקדימות.

הקדימויות מסוכמות בין התיאטרון לשחקן במסגרת החוזה האישי. תיאטרון רפרטוארי תמיד יהווה קדימות.

ניתן להוסיף קדימויות לחוזה האישי לאחר חתימתו, בהסכמת התיאטרון.

השחקן יעביר לתיאטרון את הקדימויות ואת האילוצים בהקדם האפשרי עם היוודע לו עליהם. התיאטרון יעשה כמיטב יכולתו להתחשב בקדימויות ובאילוצים של השחקן בעת קביעת מועדי החזרות ו/או ההצגות.

אם בבקשת התאטרון נעשתה בטווח זמן של למעלה מ-31 יום (כולל) לפני מועד ההצגה, יכניס התיאטרון מחליף קבע לשחקן (ראה הגדרה בהמשך). לשחקן יינתנו 24 שעות, מרגע הודעת התאטרון, לפנות את הקדימות שנקבעה ולהודיע לתאטרון כי באפשרותו להופיע בהצגה שנקבעה.

אם בקשת התיאטרון נעשתה בטווח זמן של למטה מ-30 יום (כולל) ממועד ההצגה, יכניס התיאטרון מחליף זמני לשחקן (ראה הגדרה בהמשך).

ככל שבקשת התיאטרון נעשתה בטווח זמן של למעלה מ 21 יום (כולל) לפני מועד ההצגה יכניס התיאטרון מחליף קבע לשחקן (ראה הגדרה בהמשך) כל עוד ניתנו לשחקן 24 שעות, מרגע הודעת התאטרון, לפנות את האילוץ שנקבע על ידי התאטרון ולהודיע לתאטרון כי באפשרותו להופיע בהצגה שנקבעה.

ככל שבקשת התיאטרון נעשתה בטווח זמן של למטה מ - 20 יום (כולל) ממועד ההצגה יכניס התיאטרון מחליף זמני לשחקן (ראה הגדרה בהמשך).

שחקן אשר לוהק ע"י הבמאי והתיאטרון כשחקן המיועד לגלם את התפקיד בהצגה, והשתתף בחזרות לביצוע התפקיד טרם העלאת ההצגה.

שחקן מחליף אשר נכנס לגלם את התפקיד לאחר העלאת ההצגה, ומבצע שליש מכמות ההצגות המתוכננות.

שחקן מחליף אשר נכנס לגלם את התפקיד לאחר העלאת ההצגה, ואשר מבצע הצגה אחת או יותר במקום השחקן המקורי, ואינו מחליף קבע.

תוספת בגין לימוד התפקיד לה זכאי השחקן המחליף.

אם נתנה על ידי השחקן הודעה מראש על הקדימות של 10 יום (כולל) ומעלה ממועד ההצגה, יסכים התיאטרון לביצוע ההחלפה, יאתר את השחקן המחליף, ויהיה רשאי למנות לו מחליף קבע.

 היה וכמות ההצגות שנותרו לביצוע בטווח של שנה מיום ההחלפה הראשונה הינה שש הצגות ומטה, תינתן למחליף הקבוע תוספת לימוד בשיעור התמורה בגין 2 הצגות, על חשבון התאטרון.

אם השחקן נתן הודעה מראש על האילוץ של 21 יום (כולל) ומעלה טרם מועד ההצגה, יסכים התיאטרון לביצוע ההחלפה, יאתר את השחקן המחליף ויהיה רשאי למנות לשחקן המקורי מחליף קבע.

אם השחקן נתן הודעה מראש על האילוץ של פחות מ-20 יום (כולל) ועד שמונה ימים (כולל) טרם מועד ההצגה הראשונה ממנה מבקש להיעדר, הכנסת המחליף תהיה כפופה לשיקול דעתו של התיאטרון בלבד. אם התיאטרון מסכים להחלפה, יאתר את השחקן המחליף ויהיה רשאי למנות לשחקן המקורי מחליף קבע.

אם כמות ההצגות שנותרו לביצוע בטווח של שנה מיום ההצגה בו התבצעה ההחלפה הראשונה הינה שש הצגות ומטה, תינתן למחליף הקבוע תוספת לימוד בשיעור התמורה בגין שתי הצגות, על חשבון התאטרון.

אם השחקן זקוק להחלפה בכל מועד עקב סיבה הנעוצה בנסיבות שאין לו שליטה עליהן או כתוצאה מכוח עליון, כגון: מחלה, אבל, מילואים וכדומה, התיאטרון יסכים להחלפה ויאתר את השחקן המחליף. התיאטרון יהיה זכאי להכניס שחקן מחליף זמני בלבד אשר יבצע רק את ההצגות במועדים בהם נבצר מהשחקן המקורי להשתתף.

המחליף הזמני במקרה זה יקבל תוספת לימוד בשיעור התמורה בגין שתי הצגות עבור למידת התפקיד בתוספת לתמורה עבור הצגות אותן יבצע. תוספת הלימוד תשולם על ידי התאטרון.

אם שחקנית אינה יכולה למלא את התפקיד בתקופת הריונה, מסיבות אמנותיות, בטיחותיות או אחרות או עקב לידה, תמונה לשחקנית מחליפה זמנית לתקופת ההיריון וחופשת הלידה.


המחליפה הזמנית תקבל תוספת לימוד בשיעור התמורה בגין שתי הצגות עבור למידת התפקיד בתוספת לתמורה עבור הצגות אותן תבצע. תוספת הלימוד תשולם על ידי התאטרון. אם המחליפה הזמנית תשתתף ב-10 הצגות (כולל) ומעלה עד לחזרת השחקנית המקורית מחופשת הלידה, לא תהיה זכאית המחליפה הזמנית לתוספת לימוד.


התיאטרון מחויב לקלוט חזרה את השחקנית המקורית לאחר שהיא מסיימת את חופשת הלידה לפעילות בהיקף זהה לזה שהיה לפני החלפתה, אלא אם השחקנית המקורית ביקשה לא לחזור לתפקיד או לחזור בהיקף משרה קטן יותר.

במקרה זה התיאטרון יהיה רשאי למנות מחליף זמני לשחקן המקורי. המחליף הזמני יקבל תוספת לימוד חד פעמית בשיעור התמורה בגין שתי הצגות (לפי התמורה אותה מקבל השחקן המקורי), עבור למידת התפקיד, בתוספת לתמורה עבור הצגות אותן יבצע. תוספת הלימוד תשולם על ידי התיאטרון.

תקופת ההתקשרות והפסקתה

תקופת ההתקשרות בין השחקן לתיאטרון בחוזה האישי תהיה מיום חתימת ההסכם האישי ועד סיום העונה העוקבת לעונה בה נחתם ההסכם, כלומר עד ה-30 לאוגוסט בשנה שלאחר מכן או עד לתאריך הורדת ההצגה לפי המוקדם מבין התאריכים.

החוזה יתחדש מדי שנה אוטומטית לעונה נוספת, אלא אם הודיע התאטרון לפחות 45 יום מראש בכתב על רצונו בהפסקת ההתקשרות בסיום העונה מכל סיבה שהיא, כלומר, הודיע על כך עד ליום ה-15 ביולי של אותה העונה.

הפסקת התקשרות מסיבות של ירידת הצגה - התיאטרון רשאי לסיים את ההתקשרות גם באמצע העונה, עקב הורדת הצגה. התיאטרון יודיע לשחקן על כוונתו להוריד הצגה מרפרטואר ההצגות שלו בסמוך למועד שהתקבלה ההחלטה, ולא פחות מ-45 יום מראש טרם הורדתה.

 

הפסקת התקשרות בתקופת החזרות מסיבות אי התאמה אמנותית – אם התיאטרון מבקש להפסיק את ההתקשרות עם השחקן מסיבות של אי התאמה ו/או שינויים אמנותיים (לרבות מצב שבו ירד או שונה תפקיד בשכתובים) במהלך תקופת החזרות, יעשה זאת בהודעה מראש לשחקן בכתב של לפחות שבעה יום טרם סיום ההתקשרות, ולאחר שיחת הבהרה משותפת שהתקיימה בין הצדדים ובה פורטו הנימוקים להפסקת ההתקשרות ולשחקן ניתנה ההזדמנות להתייחס לדברים. במקרה זה יהיה זכאי השחקן לתשלום בגין מלוא תקופת החזרות, גם אם במועד הפסקת ההתקשרות השתתף השחקן רק בחלק מתקופת החזרות.

הפסקת התקשרות עם שחקן במהלך שבוע החזרות הראשון, מכל סיבה, תעשה ללא צורך בהודעה מראש, לאחר שבוצעה עם השחקן שיחה משותפת במהלכה הובהרו לשחקן הסיבות לרצון התיאטרון להפסיק את ההתקשרות עמו ולשחקן ניתנה ההזדמנות להתייחס לדברים. השחקן יהיה זכאי במקרה זה לתשלום בסך 1,000 שקל בלבד בתוספת מע"מ .

 

הפסקת התקשרות בתקופת ההצגות מסיבות אי התאמה אמנותית –

בקש התיאטרון להפסיק את ההתקשרות עם השחקן מסיבות של אי התאמה אמנותית במהלך תקופת ההצגות (החל ממועד סיום החזרות), יעשה זאת בהודעה מראש לשחקן בכתב של לפחות 7 ימים טרם סיום ההתקשרות, ולאחר שהתנהלה בין הצדדים שיחה משותפת לבירור והבהרת עמדתם שבמהלכה הובהר לשחקן הסיבות לרצון התיאטרון להפסיק את ההתקשרות עמו ולשחקן ניתנה האפשרות להתייחס לדברים. הפסקת ההתקשרות תזכה את השחקן בפיצוי מוסכם בגובה בסך 4 הצגות ללא הוכחת נזק.

 

 הפסקת התקשרות על ידי התיאטרון עקב עבירת משמעת –

 בקש התיאטרון להפסיק את התקשרות עם השחקן עקב עבירת משמעת אותה ביצע השחקן, יהיה זכאי התיאטרון לסיים את העסקת השחקן לאלתר, ובלבד שהתנהלה בין הצדדים שיחה משותפת לבירור והבהרת עמדתם שבמהלכה הובהר לשחקן הסיבות לרצון התיאטרון להפסיק את ההתקשרות עמו ולשחקן ניתנה האפשרות להתייחס לדברים. במקרה זה אם סבר השחקן כי הופסקה עימו ההתקשרות על לא עוול בכפו, יעמדו לו זכויותיו על פי כל דין.

השחקן יהיה זכאי להפסיק את ההתקשרות עם התיאטרון בכל עת, ובלבד שהודיע על כך מראש ובכתב לפחות 45 יום טרם סיום ההתקשרות.

נסיעות לחזרות והצגות

אם מקום החזרות או ההצגות בתוך תל אביב-יפו, רמת גן, חולון וגבעתיים, במועדים ובזמנים בהם פועלת תחבורה ציבורית, השחקן יגיע ויחזור עצמאית ממקום החזרות או ההצגות, כפי שייקבע על ידי התיאטרון.

אם מקום ההצגות או החזרות מחוץ לתל אביב-יפו, רמת- גן חולון וגבעתיים, התיאטרון ידאג להסעה לשחקן למקום ההצגה או החזרה מתל אביב בשעה שנקבעה על ידי התיאטרון, וכן להחזרתו לנקודת האיסוף בתום ההצגה או החזרה.

בהחלט. עבור נסיעותיו בתחבורה הציבורית בתקופת החזרות בלבד יקבל השחקן סך של 200 שקל כולל מע"מ. מוסכם כי בעבור קבלת סכום זה לא יידרש השחקן להציג כל אסמכתא.

בהצגות ובחזרות במועדים ובזמנים בהם לא פועלת תחבורה ציבורית, ידאג התיאטרון להסעת השחקן על חשבונו למקום החזרות או הצגות ובחזרה מהם.

פעולות שונות והתשלום בגינן

כל שחקן בהצגה יהיה זכאי לתמורה בסך של 50 ₪ בעבור כל פירוק והרכבה, וזאת במידה ואין תפעול חיצוני (התשלום הוא בנוסף לתשלום בעבור נסיעות). יובהר כי במידה והצגה עוברת ממקום למקום השחקן יהיה זכאי בתוספת הנ"ל בעבור כל פירוק והרכבה.

התיאטרון רשאי לבקש מהשחקן להישאר בתום הצגה לשיחה עם קהל ובתיאום מראש המוגבלת ל-30 דק'. בתמורה יהיה זכאי השחקן שעושה את השיחה בפועל בהצגה לתשלום של 50 ₪.

השחקן אינו מחויב בניהול הצגה. אם התיאטרון ביקש זאת מהשחקן והוא הסכים, עליהם לסכם את התמורה שתגיע לשחקן בגין כך. התמורה הנוספת, לא תיכלל בתמורה המינימלית המגיעה לשחקן בגין ביצוע ההצגות על פי הסכם זה או בכל תמורה אחרת המגיעה לשחקן עבור הצגה.

השחקן אינו מחויב בשימוש ברכבו הפרטי לצורך הסעת שחקנים להצגה ו/או הסעת ציוד ותפאורה להצגה. אם התיאטרון ביקש מהשחקן לעשות זאת והשחקן הסכים, התמורה לשחקן בגין כך תהיה בהתאם לטבלה. התמורה הנוספת, לא תיכלל בתמורה המינימלית המגיעה לשחקן בגין ביצוע ההצגות על פי הסכם זה או בכל תמורה אחרת המגיעה לשחקן עבור הצגה.

 

 

גוש דן*

גדרה-חדרה

ב"ש-חיפה

מעבר לתחומים

קטן

50 ₪

150 ₪

200 ₪

300 ₪

גדול

150 ₪

150 ₪

200 ₪

300 ₪

*גוש דן: עד 20 ק"מ מתל אביב.

הסכומים כוללים מע"מ.

בכל מקרה בו התיאטרון יבקש לעשות שימוש בביצועי השחקן על ידי צילום ביצועיו לצורך מכירת ההצגה לצורכי הצגתה ב-V.O.D, הפקת קלטות D.V.D, העלאה לרשת אינטרנט (למעט צילום ההצגה לצורכי שיווק וקידום ההצגה) והפקת מוצרי לוואי המבוססים ביצועי השחקן, ישלם התיאטרון לשחקן תמורה בסך השווה לפי שלוש מתמורת ההצגה הקבוע לשחקן בחוזה האישי. התמורה הנ"ל איננה כוללת תשלום בגין הצגה מיוחדת בה ייטול השחקן חלק לצורך צילום ההצגה, עליה ישולם השחקן בנפרד.

הצגות אילת

התיאטרון ייעשה את כל המאמצים האפשריים להטיס את השחקנים לאילת על חשבונו.


במהלך השהות באילת יספק התיאטרון לשחקנים לינה במלון על חשבונו, וכן ארוחת בוקר במלון.


בנוסף, ישלם התיאטרון תוספת לתמורה לשחקן בסך 70 ₪ עבור כל יום שהות של השחקן באילת.


התיאטרון ינייד את השחקנים באילת בין המלון, שדה התעופה ו/או תחנת האוטובוס ומקום ההצגה.

ביטול הצגה

התיאטרון רשאי לבטל כל הצגה שנקבעה על פי לוח המופעים וזאת בתנאי כי נמסרה הודעה לשחקן עד לשעה 20:00 בערב שלפני המועד המתוכנן.

אם לא נמסרה הודעה כפי שסוכם, יקבל השחקן את התמורה להצגה כנקוב בחוזה האישי, אלא אם ביטול ההצגה נבע מכוח עליון (מצב מלחמה, שביתה וכו') או מרשלנות השחקן עצמו.

אם בוטלה הצגה אחת ביום בו נקבעו שתי הצגות עוקבות, לא יהיה השחקן זכאי לתמורה בגין ההצגה שבוטלה.

להורדת ההסכמים

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר