שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

תאטרון הקאמרי

מבנה השכר

השכר של שחקן שכיר בתיאטרון מורכב מהרכיבים הבאים (הסבר מפורט בהמשך):

שכר יסוד, תוספת ותק, פרמיות לחזרות והצגות, החזר הוצאות טלפון, החזר הוצאות נסיעות, דמי מעונות (במידה ומגיע), דמי איפור, דמי ביגוד, דמי נסיעות, אש"ל, השלמה לשכר מינימום (במידה ומגיע).

שכר השחקנים בתיאטרון נקבע על פי טבלת שכר.

טבלת השכר מורכבת משכר יסוד, המשתנה בהתאם לדרגת השחקן, ומתוספת ותק הנקבעת על פי ותק השחקן.

ניתן לצפות בטבלת השכר באתר שח"ם תחת הקטגוריה הזכויות שלי בתיאטרון רפרטוארי (הסכם קיבוצי) / הקאמרי.

הדרגה מוסכמת עם השחקן בעת קבלתו לתיאטרון, כאשר בשנת 2017 הדרגות בתיאטרון הינן בין 9 ל-15+.

 שימו לב, על פי המוסכם שחקן איננו יכול להיות תחת דרגה הנמוכה מ-9.

התיאטרון מחויב להעניק מדי שנה לשחקנים, לאחר היוועצות עם ועד השחקנים, דרגות וחלקי דרגות בשווי של לפחות 10 דרגות. (השוות ל-20 חלקי דרגות).

 

חישוב שנות הוותק של השחקן נקבע באמצעות סכימת הבאים:

  1. שנות שירותי הצבאי ו/או הלאומי.
  2. כל התקופה מאז הופעתו הראשונה בסדרת טלוויזיה או בסרט קולנוע מסחרי או בתיאטרון נתמך על ידי משרד התרבות, הנספרת החל מגיל 18.
  3. כל התקופה ממועד סיום לימודיו בבית הספר למשחק ועד לקבלתו לתיאטרון.

שכר יסוד + תוספת ותק = שכר משולב.

הפרמיות של השחקנים בתיאטרון מחושבת כאחוזים מהשכר המשולב. כך לדוגמא, פרמיית הצגה הינה 5% מהשכר המשולב, פרמיית חזרה הינה 1.25% מהשכר המשולב.

כל שחקנית ושחקן שהינו אב המצוי במערכת יחסים חד מינית, שהינם הורים לילדים עד גיל 5, ועד שני ילדים, זכאים לתוספת חודשית של דמי מעונות, בגין הילד הראשון 313 שקל, ובגין הילד שני 210 שקל נוספים (נכון לשנת 2017).

כל שחקן אשר שכר הבסיס שלו (לפני תוספת ותק ופרמיות) נופל משכר המינימום, קרי הסך הקבוע בטבלת השכר ביחס לדרגת השחקן בוותק של 0 שנים, זכאי לקבל מהתיאטרון השלמה עד לשכר המינימום הקבוע בחוק, העומד נכון להיום על סך 5,000 שקל.

 השלמת שכר המינימום לא תבוא לצורך חישוב הפרמיות, אולם תבוא לצורך חישוב הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים וקרן השתלמות.

דמי נסיעות משולמים לכל שחקן מדי חודש על פי חוק, בגובה ערכן של שתי נסיעות (הלוך חזור) בתחבורה ציבורית לכל יום עבודה.

הוצאות טלפון משולמות לכל שחקן מידי חודש בסך של כ-60 שקל. 

על פי ההסכם הקיבוצי כל שחקן זכאי לקצובת ביגוד. נכון לשנת 2017, קצובת הביגוד עומדת על סך של 1,712 שקל לשנה ומשולמת באופן חלקי מדי חודש.

תוספות שנתיות

דמי הבראה הם תשלום שעל מעביד בישראל לשלם לעובד מכוח צו הרחבה בעניין זה,‏ או מכוח הסכם קיבוצי.

בהסכם הקיבוצי של השחקנים, כל שחקן זכאי לדמי הבראה לאחר שהשלים 11 חודשי עבודה בתיאטרון. דמי ההבראה ניתנים בדרך כלל בין החודשים יוני – ספטמבר של כל שנה קלנדרית.

 

לאחר 11 חודשי עבודה   

9 ימי הבראה בתשלום

משנתיים עד שש שנים  

10 ימי הבראה בתשלום

משש שנים עד תשע שנים  

11 ימי הבראה בתשלום

מ-10 שנים עד 15 שנים     

12 ימי הבראה בתשלום

ומהשנה ה-16 ואילך

13  ימי הבראה בתשלום

 

נכון לשנת 2017, התעריף לכל יום הבראה עומד על 421 שקל

הפרשות לתנאים סוציאליים

נכון לשנת 2017, בסיס ההפרשות לתגמולים לפנסיה ופיצויי פיטורים, קרי השכר ממנו מחושבות ההפרשות, הינו על פי ההסכם קיבוצי השכר המשולב (יסוד +ותק) + 65% מהפרמיות הרגילות להצגה (ללא תוספות והכפלות) להן זכאי השחקן באותו החודש.

התיאטרון נוהג על פי חוק ומפריש מידי חודש לקרן הפנסיה 6.5% לתגמולים על חשבון התיאטרון, 6% לתגמולים על חשבון השחקן, ו-6% לפיצויי פיטורים על חשבון התיאטרון.

 לשחקנים בעלי קרנות פנסיה ותיקות (קג"ם) התיאטרון יפריש 7.5% לתגמולים על חשבון התיאטרון, ו-7% על חשבון השחקן.

נכון לשנת 2017, בסיס ההפרשות לקרן השתלמות, קרי השכר ממנו מחושבות ההפרשות, הינו השכר המשולב + עד 20 פרמיות רגילות להצגה (ללא תוספות והכפלות), להן זכאי השחקן באותו החודש.

התיאטרון מחויב להפריש מדי חודש לקרן השתלמות 7.5% על חשבון התיאטרון ו-2.5% על חשבון השחקן.

כל שחקן יפריש מדי חודש 0.7% ממשכורתו בגין דמי חבר לארגון שח"ם, מכלל הברוטו ולא פחות מ-55 שקל. תשלום זה בא במקום תשלום דמי החבר החודשיים לארגון שח"ם.

בתיאטרון גדול התשלום יבוצע לא יאוחר מתום 15 ימים לאחר החודש בו בוצעו ההצגות  או החזרות (שוטף+15).

בתיאטרון בינוני או קטן התשלום יבוצע לא יאוחר מתום 45 ימים לאחר החודש בו בוצעו ההצגות או החזרות (שוטף+45).

כל שחקן יפריש מדי חודש 75 שקל לקופת ועד העובדים עבור מטרות שנקבעו על ידי ועד העובדים, כגון: רכישת מתנות לחג ועוד.

חופשה שנתית וחופשת מחלה

אחרי שהשחקן השלים 11 חודשי עבודה רצופים בתיאטרון, הוא זכאי לחופשה של 26 ימי עבודה.

שחקן שעבד בתיאטרון יותר מ-30 יום ופחות מ-11 חדשים, זכאי לחופשה שנתית של יום לכל חודש עבודה, אלא אם הוא בעל ותק של חמש שנים ומעלה בתיאטרון רפרטוארי כאשר במקרה זה יהיה זכאי לשני ימי חופשה בגין כל חודש.

מועדי החופשה של השחקנים יהיו בין ה-1 ליוני ועד ה-31 לדצמבר.

מועדי החופשה יקבעו בהתאם לשיקולי התיאטרון. התיאטרון יעשה מאמץ להתחשב בבקשות השחקן.

לשחקן אשר מועדי החופשה השנתית שלו יהיו בחודשים יולי- אוגוסט תינתן הודעה מראש על מועדי החופשה לפחות חמישה שבועות מראש

לשחקן אשר מועדי החופשה השנתית שלו יהיו בחודשים יוני, ספטמבר-דצמבר תינתן הודעה מראש על מועדי החופשה לפחות ארבעה שבועות מראש.

חופשה שנתית ניתנת לפיצול ובלבד שהשחקן יקבל חופשה רצופה של 10 יום לפחות.

שחקן שעבד בתיאטרון פחות מ-11 חודשים  זכאי לשני ימי מחלה לכל חודש. שחקן שעבד בתיאטרון מעל 11 חודשים, זכאי לחודש ימים בשנה בשכר מלא וניתן לצבירה.

בכל מקרה של מחלה השחקן חייב להודיע מיד להנהלת התיאטרון, בתוספת אישור מחלה. התיאטרון רשאי לדרוש מהשחקן להיבדק על ידי רופא מטעמו שמסקנתו מחייבת.

תמורה עבור חזרות

חזרה ביום לא תעלה על שמונה שעות. ניתן לקיים חזרה מפוצלת לחזרת בוקר בת ארבע שעות בין 10:00 ל-14:00 ועוד חזרת ערב בת ארבע שעות. או חזרה רצופה בת שמונה שעות בין השעות 18:00-10:00 הכוללת הפסקת בת שעה.

היה ולשחקן יש הצגה בערב, עליו להשתתף בחזרה בת כל היותר עד ארבע שעות באותו היום.

 

 

הפרמיה בגין חזרה היא 1/80 (1.25%) מהשכר המשולב (שכר בסיס + תוספת ותק).

בגין כל חזרה עד ארבע שעות זכאי השחקן לפרמיית חזרה אחת. בגין חזרה רצופה זכאי השחקן לשתי פרמיות חזרה. עבור תוספת של עד שעה למהלך חזרה זכאי השחקן לתוספת בסך פרמיית חזרה אחת.

שחקן שהשתתף בחזרה רצופה יהיה זכאי לתשלום דמי ארוחת צהריים בסך 23 שקל.

בשבועיים האחרונים שלפני החזרה הכללית, רשאי התיאטרון להביא את השחקן לחזרות עד 10 שעות ביום, בגינן יקבל השחקן שתי פרמיות חזרה, ובלבד שלשחקן אין הצגת ערב באותו יום. אם לשחקן הצגת ערב באותו היום, אז ניתן לקיים חזרה עד שש שעות, בגינן יקבל פרמיית חזרה אחת בלבד. בשבוע שלפני השבוע האחרון יהיה זכאי השחקן לפרמיית חזרה בגין כל חזרה עד ארבע שעות.

ניתן לקיים חזרות בימי שישי בבוקר רק בשני המקרים הבאים:

1. בשני ימי השישי האחרונים לפני הצגה ראשונה.  

2. במקרים מיוחדים.

עבור כל חזרה בשני ימי השישי האחרונים לפני הצגה ראשונה זכאי השחקן לארבע פרמיות חזרה.

עבור כל חזרה מיוחדת ביום שישי זכאי השחקן לשמונה פרמיות חזרה.

חזרות בערבי חג יתחילו בשעה 10:00 ויימשכו עד השעה 13:00 (בשבועיים האחרונים של חזרות ניתן עד השעה 14:00).

ניתן לקיים חזרות במוצ"ש ובמוצאי חג באחד משני המקרים הבאים:

1. אם התבטלה הצגה במוצ"ש מכל סיבה, וצוות ההצגה המבוטלת מוזמן לערוך חזרה במקום ההצגה. במקרה זה יהיה זכאי השחקן לפרמיית חזרה אחת.

2. אם לח העבודה מחייב לערוך חזרה מן המניין במוצ"ש או במוצאי חג, במקרה זה יהיה זכאי השחקן לארבע פרמיות חזרה.

ניתן להזמין שחקן למדידת בגדים עד חצי שעה לפני חזרה או חצי שעה אחרי חזרה. אין תשלום נוסף עבור פעולה זו.

ניתן להזמין שחקן לחזרת תיקונים, חילופים או רענון לחזרה עד שעה ובסמוך להצגה בערב. התשלום הינו פרמיית חזרה מלאה והחזרה לא תחשב כפעולה שלישית.

הצגות והתמורה בגינן

שחקן מחויב לקיים את שתי הצגות ביום, אך לא יותר משמונה הצגות בשבוע. עבור הצגה רביעית רצופה (שתי הצגות יום אחרי יום) יהיה זכאי השחקן לשתי פרמיות הצגה. התיאטרון יהיה זכאי לקיים יותר משמונה הצגות בשבוע, במקרים יוצאי דופן, והתשלום בגין כל הצגה מעל שמונה הצגות בשבוע יהיה שתי פרמיות הצגה.

שחקן המשחק 10 ימים ברציפות, לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, אלא להשבת יום מנוחה אחד.

שחקן המשחק 11 ימים ועד 13 ימים ברציפות, יהיה זכאי לשתי פרמיות ולהשבת יום מנוחה אחד.

שחקן המשחק 14 ימים ועד 16 ימים ברציפות, יהיה זכאי לשלוש פרמיות ולהשבת יום שני ימי מנוחה.

שחקן המשחק 17 ימים ועד 18 ימים ברציפות, יהיה זכאי לארבע פרמיות ולהשבת יום שני ימי מנוחה.

שחקן המשחק 19 ימים ברציפות ומעלה, יהיה זכאי לארבע פרמיות, וכן פרמיה נוספת עבור כל יום מעבר ל-18 ימים.

בימי חול בהם השחקן משתתף בהצגה אחת – ניתן לשתפו בחזרת אחת עד ארבע שעות. במקרים מיוחדים ניתן לקיים פעולה שלישית, קרי חזרה נוספת באותו היום.

התיאטרון יעביר את לוח ההצגות עד ל-01 לכל חודש לגבי החודש העוקב.

התיאטרון רשאי לעשות זאת במקרים חריגים בלבד.

אם מדובר בהצגת ערב המתחילה משעה 20:00, רשאי התיאטרון להודיע לשחקן על הצגה עד 48 שעות טרם קיום ההצגה. אם מדובר בהצגת בוקר/צהריים עד השעה 20:00, רשאי התיאטרון להודיע לשחקן על הצגה עד 14 ימים טרם קיום ההצגה.

התיאטרון לא יוכל להודיע לשחקן על הצגה נוספת במועד שאושר לשחקן כיום חופש.

הפרמיה בגין הצגה ביום חול היא 1/20 מהשכר המשולב (שכר בסיס + תוספת ותק).

התשלום בגין הצגה ביום שישי בערב או בשבת, היא שלוש פרמיות הצגה.

הודעה על ביטול הצגה חייבת להימסר לשחקן לכל המאוחר עד מועד הגעתו לתיאטרון או להסעה להצגה.

אם לא נמסרה הודעה בזמן, תיחשב ההצגה כהצגה שבוצעה והתשלום בגינה פרמיית הצגה מלאה.

כל שחקן זכאי למנוחה של שלוש וחצי שעות לפני הצגה (או לפני שעת היציאה להצגה מחוץ לתל - אביב). כל שחקן זכאי למנוחה של תשע שעות מרגע שובו לביתו לאחר ההצגה.

שחקן או שחקנית אשר להם ילד עד גיל 13 כולל, יהיו זכאים בגין כל הצגת חוץ בה הם משתתפים (במיקום מדרום לגדרה או מצפון לגדרה, לרבות ירושלים),  לתוספת תשלום עבור הצגה בסך 80 שקל (חוץ מדמי הא.ש.ל המשולמים היום במקרה של הצגת חוץ).

פעולות שלישיות

פעולה שלישית מתקיימת במקרים מיוחדים: חזרה ו/או הצגה במשך היום, ביום שמתקיימות בו כבר שתי חזרות או שתי הצגות או חזרה והצגה.

הפרמיה בגין פעולה שלישית היא 1/20 מהשכר המשולב (שכר בסיס + תוספת ותק).

שבוע עבודה

על פי ההסכם הקיבוצי, שבוע העבודה בתיאטרון הוא ממוצאי שבת עד ליום חמישי בחצות. במקרים מיוחדים ניתן לקיים חזרות והצגות בימי שישי, כפי שיפורט בהמשך.

להורדת ההסכם

להורדת ההסכם הקיבוצי עם תיאטרון הקאמרי לחץ כאן

להורדת נספח להסכם קיבוצי 2022 לחץ כאן

להורדת ההסכם הקיבוצי המסדיר העסקה של שחקני "פרויקט קבוצת הצעירים" לחצו כאן 

לצפייה בנספח להסכם הקיבוצי 2016 לחצו כאן

לצפייה בנספח לעניין רצפים לחצו כאן

לצפייה בנספח לעניין הצגות ילדים ועבודה במוצ"ש ומוצ"ח לחצו כאן

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר