שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הזכויות שלי בפרינג'

כללי

אי"ב הינה עמותה של יוצרי תיאטרון פרינג' עצמאיים, המקבלים תמיכה באמצעות העמותה ממשרד התרבות. לשח"ם יש הסכם עם אי"ב בנוגע להעסקת שחקנים חברי שח"ם בהפקות פרינג'.

כל יוצר המקבל תמיכה מאי"ב עליו לחתום עם השחקן על הסכם האישי  בנוסח אותו ניתן למצוא כאן.

תמורה עבור חזרות ופרזנטציה

תקופת החזרות אינה מוגבלת בזמן, אולם השחקן לא ייטול חלק ביותר מ-35 חזרות בנות עד ארבע שעות כל אחת.

השחקן יודיע ליוצר מרגע היוודעו על אילוץ מקצועי והיוצר יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר לשחק להעדר מאותה החזרה.

שחקן שייטול חלק ב-17 חזרות בנות עד ארבע שעות כל אחת, יהיה זכאי לתשלום שלא יפחת מ-2,100 שקל כולל מע"מ.

שחקן שייטול חלק ב-27-18 חזרות בנות עד ארבע שעות כל אחת, יהיה זכאי לתשלום שלא יפחת מ-3,240 שקל כולל מע"מ.

שחקן שייטול חלק ב-35-28 חזרות בנות עד ארבע שעות כל אחת, יהיה זכאי לתשלום שלא יפחת מ-4,200 שקל כולל מע"מ.

עבור כל שעה מעבר לשעה ה-30, יהיה זכאי השחקן לתמורה מינימלית של 30 שקל לשעה.

התשלום עבור תקופת החזרות ישולם לשחקן לא יאוחר מ-10 יום ממועד העברת כספי התמיכה ממשרד התרבות לאי"ב ובכפוף לכך שהשחקן העביר חשבונית או דרישת תשלום (בהתאם למעמדו ברשויות המס), בזמן בהתאם להוראת היוצר או עמותת אי״ב.

היוצר רשאי, בכל עת בתקופת החזרות, להעזיב שחקן מסיבות אי התאמה אמנותית. במקרה זה ישולמו לשחקן כל הסכומים המגיעים לו עבור תקופת חזרות היחסית שביצע עד למועד עזיבתו, וכן פיצוי בסך 1,500 שקל.

היוצר רשאי בכל עת להעזיב שחקן במקרה בו השחקן אינו מקיים את התחייבויותיו לפי הסכם זה. במקרה זה השחקן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא, לרבות בגין החזרות שביצע.

השחקן רשאי לעזוב את ההפקה בכל שלב שהוא בתקופת החזרות עקב אי התאמה אמנותית. במקרה זה לא יהיה זכאי השחקן לכל תמורה בגין החזרות, ויהיה חייב לפצות את היוצר בסך של 1,500 שקל.

השחקן רשאי לעזוב בכל עת בתקופת החזרות, במקרה בו היוצר אינו מקיים את התחייבויותיו לפי חוזה זה. במקרה זה יהיה זכאי השחקן לתשלום בגין תקופת החזרות היחסית שבצע עד מועד עזיבתו. 

בכל מקרה של עזיבת השחקן או העזבת השחקן מסיבות אי התאמה אמנותית בתקופה של פחות משלושה שבועות לפני עליית ההפקה יעמוד הפיצוי על סך 2,500 שקל.

אם השחקן התבקש לקחת חלק בפרזנטציה למשרד התרבות טרם קבלת אישור היוצר לתמיכת משרד התרבות בהפקה, ואז התקבל אישור תמיכה - הוא יהיה זכאי לתמורה של 30 שקל (כולל מע"מ) עבור כל שעת חזרה אשר ביצע בפועל לקראת הפרזנטציה, ללא קשר לתמורה לה זכאי בגין תקופת החזרות. אם לא התקבל אישור תמיכה - לא יהיה זכאי השחקן לשום תמורה.

אם התקבל אישור תמיכה ולאחר מכן הוחלט על ידי היוצר שלא לשתף את השחקן בהפקה, אז יקבל השחקן פיצוי בסך 1,500 ש'ל בנוסף לתמורה בגין החזרות לקראת הפרזנטציה.

אם התקבל אישור התמיכה והשחקן בחר שלא לקחת חלק בהפקה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין החזרות לקראת הפרזנטציה.

תמורה בגין הצגות

במידה וההפקה פועלת במרכז פרינג' ו/או בחללים אלטרנטיביים שונים במסגרת קופה פתוחה  אזי כל ההכנסות מההפקה בניכוי ההוצאות (הגברה, חומרים מתכלים, תאורה, נסיעות, הובלת תפאורה וצוות טכני בלבד) יחולקו שווה בשווה בין השחקנים והיוצר.

'ותק השחקן'  - הינו  תקופת הזמן שעברה מאז סיים את לימודיו בבית הספר למשחק, במידה ולא למד בבית ספר למשחק הזמן שעבר מאז הצטרף השחקן לחברות בשח"ם.

היה וההפקה תימכר לצורך הצגתה אצל מזמין יהיה השחקן זכאי לתשלום שלא יפחת מהסכומים הבאים, בהתאם לוותק השחקן, כדלקמן?

 ₪400 + מע"מ לשחקן בותק עד שנתיים.

450 ₪ + מע"מ לשחקן בותק שנתיים ומעלה עד חמש שנים.

500 ₪ + מע"מ לשחקן בותק חמש שנים ועד חמש עשרה שנים.

600 ₪ + מע"מ לשחקן בותק חמש עשרה שנים ומעלה.

זכויות ליוצר פרינג'

על פי כללי מנהל תרבות אירוח הפקת פרינג' על ידי תיאטרון רפרטוארי כולל  אירוח ההפקה, הקצאת חלל הולם להרצתה (אולם ובמה), שרותי סאונד ושרותי תאורה, שרותי קופה ופרסום בדו חדשון; כל זאת ללא תמורה שתשלם ההפקה "המתארחת" לתאטרון "המארח", למעט השתתפות של התיאטרון "המארח" בהיקף של עד 30% מההכנסות שיתקבלו ממכירת כרטיסים לכל הרצה של הצגה (ורק אם לא נקבע בהסכם ביניהם תשלום מינימלי על אירוח ההפקה או הרצתה)

 

הכנסות בגין הרצת ההפקות של היוצרים העצמאיים וקבוצות התאטרון אינן אמורות לשמש כמימון ביניים לפעילות התאטרון המארח.

על התאטרון להעביר לכל הפקה "מתארחת" את חלקה בהכנסות ממכירת הכרטיסים לא יאוחר משלושים יום ממועד ההרצה הרלבנטית, אך בכל מקרה עד ליום 15 בחודש העוקב.

 

להורדת ההסכם

להורדת ההסכם בין שח"ם לאי"ב לחצו כאן

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר