שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

כינוס אסיפה כללית מיוחדת לצורך שינויים בתקנון שח"ם

כינוס אסיפה כללית מיוחדת לצורך שינויים בתקנון שח"ם

חברים יקרים,

ברוח התקופה והשינויים בארגון, אנחנו מבקשים לערוך מספר שינויים בתקנון העמותה שלנו לפיכך - 

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שלא מן המניין שתיערך ביום ג', 2.2.2021, בשעה 13:00, באמצעות אפליקציית ZOOM

לצורך השתתפות באסיפה יש להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp בלינק הבא, קישור לזום ישלח בקבוצה לקראת האסיפה. 

לתשומת לבכם, במידה ולא ינכחו בזמן שנקבע לתחילת האסיפה לפחות רבע מכלל חברי העמותה, תחילת האסיפה תדחה בחצי שעה לשעה 13:30, באותה שיחת וידאו, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

על סדר היום, שינויים בתקנון העמותה:

מצורף לזימון זה תקנון העמותה ב"עקוב אחר שינויים" עם השינויים המוצעים, להלן ריכוז השינויים המוצעים ודברי הסבר - 

1. שינוי סעיף 1 לתקנון העמותה – שינוי שם העמותה.

השינוי המוצע – שינוי שם העמותה מ "שח"ם, ארגון השחקנים בישראל" ל"שח"ם, ארגון השחקניות והשחקנים בישראל". 

מטרת השינוי – מתן ייצוג שוויוני בשם העמותה הן לשחקנים והן לשחקניות החברות בעמותה. 

2. הוספת סעיף 1א' לתקנון העמותה – שם העמותה באנגלית. 

השינוי המוצע – הוספת שם העמותה באנגלית: SHAHAM – The Israeli Actors Organization (R.A)

3. הוספת סעיף 1ב' לתקנון העמותה – שם העמותה בערבית 

השינוי המוצע – הוספת שם העמותה בערבית: شاحم - نقابة الممثلين الإسرائليين.

4. שינוי סעיף 2 לתקנון העמותה  - מען העמותה 

השינוי המוצע – שינוי כתובת העמותה מהמסגר 55, לריב"ל 18 ותיקון המיקוד למיקוד החדש מ 61571 ל 6157102.

5. הוספת סעיף 10א  לתקנון העמותה – קביעת נהלים לעניין קבלת חברים

השינוי המוצע, הוספת הסעיף – "בכפוף לאמור בסעיף 10, הועד המנהל יקבע נהלים ברורים, ושקופים אשר יפורסמו באתר העמותה ויפרטו את תנאי הסף לחברות בעמותה, כללי ההכרה בבתי ספר למשחק, ונהלים לערעור על החלטה על אי קבלה לחברו בעמותה". 

מטרת השינוי – להתאים את התקנון למצב הקיים בו הועד המנהל קובע נהלים פרטניים לעניין אלו על מנת לא להשאיר שיקול דעת אקראי ורחב מדי. וכן לתת מענה שוטף לשינויים החלים בשוק ובמקצוע. 

6. הוספת סעיף 10ב לתקנון העמותה – הסמכת מטה העמותה לעניין קבלת חברים

השינוי המוצע, הוספת הסעיף – "הועד המנהל רשאי להסמיך את מי מעובדי העמותה לנהל את ההרשמה לעמותה ולהחליט על קבלה/אי קבלת חברים לעמותה ובלבד שלמי שלא מתקבל לחברות בעמותה תינתן ההזדמנות לערער על כך לוועד המנהל ולאסיפה הכללית בכפוף להוראות חוק העמותות."

מטרת השינוי – התאמת התקנון למצב כיום בו קבלת חברים נעשית על ידי עובדי העמותה, בהתאם לקריטריונים שקבע הועד המנהל, ומי שאינו מתקבל רשאי לערער. 

7. שינוי סעיף 12א (1) לתקנון העמותה – הודעת פרישה של חבר מהעמותה

השינוי המוצע, מחיקת המילים הבאות והוספות המילים המודגשות – "בפרישתו מן העמותה הודעת פרישה תימסר לועד או למי מעובדי העמותה שהוסמך לכך בכתב שלושים ימים שבעה ימים מראש". 

מטרת השינוי – להקל על פרוצדורת הפרישה מן העמותה ולאפשר משלוח לעובד/ת שח"ם הממונה על כך ולא לכל חברי הועד המנהל. 

8. הוספת סעיף 12 (ה) לתקנון העמותה – הסדרת הוצאת חברים מן העמותה בעקבות אי תשלום דמי חבר

השינוי המוצע, הוספת הסעיף – "הועד המנהל רשאי להסמיך את מי מעובדי העמותה להחליט על הוצאת חבר מן העמותה בגין הסיבה המנויה בסעיף 12 ב(1) בלבד. ובלבד שהחבר קיבל 90 ימים לתיקון המעוות. במקרים מסוג זה, לחבר תעמוד הזכות לערער על ההחלטה בפני הועד המנהל."

מטרת השינוי – התאמת התקנון למצב הקיים כיום בו במידה וחבר שאינו משלם דמי חבר במשך שלושה חודשים ולא מתייחס לפניות אלי מוצא מן העמותה ושומר על זכות הערעור בנושא אל מוסדות העמותה העליונים. 

9. שינוי סעיף 13 לתקנון העמותה – שימוש במסרון לצורך קבלת הודעות

השינוי המוצע, הוספת המודגש לסעיף – "הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד, או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס חברי העמותה, או יישלח בדואר אלקטרוני בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני של החבר הרשומה בפנקס חברי העמותה או ישלח במסרון אל מספר הטלפון הנייד של החבר הרשום בפנקס חברי העמותה. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו או מספר הטלפון הנייד שלו הרשומים בפנקס חברי העמותה".

מטרת השינוי – לקבוע כי הודעות לחברי העמותה יהיו תקינות תקנונית גם אם נשלחו במסרון.

10. הוספת סעיף 14א' לתקנון העמותה – כינוס ישיבות אסיפה כללית בשיחת וידאו

השינוי המוצע, הוספת הסעיף – "בכל עת שבה לא תתאפשר התכנסות פיזית, בשל הוראה שבדין ו/או בשל כוח עליון, או על פי החלטת הוועד, ניתן יהיה לכנס אסיפה כללית שתתנהל באמצעות שיחת וידאו, ובלבד שכל חברי האסיפה הנוכחים יוכלו לשמוע ולראות זה את זה בו-זמנית."

מטרת השינוי – מתן אפשרות פורמליות לכינוס אסיפות כלליות באמצעות שיחות וידאו, גם במצבים שאינם מצבי חירום (בכפוף להחלטת ועד מנהל). 

11. שינוי סעיף 23 לתקנון העמותה – כשירות להגשת מועמדות לועד המנהל 

השינוי המוצע, מחיקת המילים הבאות והוספות המילים המודגשות – "כל חבר עמותה רשאי להגיש מועמדות לחברות בוועד ובלבד שבמועד הגשת המועמדות הוא חבר בעמותה במשך לפחות שנתיים ברציפות,. למעט חבר עמותה שהנו סטודנט למשחק אשר יוכל להגיש מועמדות רק בתנאי שהוא נמצא בשנה האחרונה ללימודיו."

מטרת השינוי – להוביל למצב בו מי שמועמד לועד המנהל הם חברים עם ותק מסוים בעמותה והכרות עם העמותה של שנתיים לפחות. 

 12. שינוי סעיף 25 לתקנון העמותה – קביעת נהלים לבחירות לועד המנהל

השינוי המוצע, מחיקת המילים הבאות והוספות המילים המודגשות –"הגשת מועמדות תיעשה בכתב עד שבוע לפני היום שנקבע לקיום הבחירות הועד המנהל יקבע כללים לקיום הבחירות אשר יפורסמו עד 21 ימים לפני מועד הבחירות בהתאם להוראות תקנון זה ולכל דין. כל מועמד יצרף להגשת מועמדותו קורות חיים ואת ה"אני מאמין" שלו לגבי העמותה ולגבי פעילות הוועד".

מטרת השינוי – לחייב את הועד העמותה להוציא כללים ברורים ונרחבים לקראת בחירות לועד המנהל (כפי שפורסמו בפועל בשנים האחרונות).

13. הוספת סעיף 33א' לתקנון העמותה – כינוס ישיבות ועד מנהל בשיחת וידאו

השינוי המוצע, הוספת הסעיף – "בכל עת שבה לא תתאפשר התכנסות פיזית, בשל הוראה שבדין ו/או בשל כוח עליון, או על פי החלטת יו"ר הוועד, ניתן יהיה לכנס ישיבת ועד מנהל שתתנהל באמצעות שיחת וידאו, ובלבד שכל חברי הועד המנהל הנוכחים יוכלו לשמוע ולראות זה את זה בו-זמנית."

מטרת השינוי – מתן אפשרות פורמליות לכינוס ישיבות ועד מנהל באמצעות שיחות וידאו, גם במצבים שאינם מצבי חירום (בכפוף להחלטת יו"ר הועד מנהל). 

14. שינוי סעיף 47 לתקנון העמותה – קביעת נהלים לבחירות לועדת הביקורת

השינוי המוצע, מחיקת המילים הבאות והוספות המילים המודגשות –"הגשת מועמדות תיעשה בכתב עד שבוע לפני היום שנקבע לקיום הבחירות הועד המנהל יקבע כללים לקיום הבחירות אשר יפורסמו עד 21 ימים לפני מועד הבחירות בהתאם להוראות תקנון זה ולכל דין. כל מועמד יצרף להגשת מועמדותו קורות חיים ואת ה"אני מאמין" שלו לגבי העמותה ולגבי פעילות הוועדה."

מטרת השינוי – לחייב את הועד העמותה להוציא כללים ברורים ונרחבים לקראת בחירות לועדת הביקורת (כפי שפורסמו בפועל בשנים האחרונות).

15. הוספת סעיף 53א' לתקנון העמותה – כינוס ישיבות וועדת ביקורת בשיחת וידאו

השינוי המוצע, הוספת הסעיף – "בכל עת שבה לא תתאפשר התכנסות פיזית, בשל הוראה שבדין ו/או בשל כוח עליון, או על פי החלטת יו"ר וועדת הביקורת, ניתן יהיה לכנס ישיבת וועדת ביקורת שתתנהל באמצעות שיחת וידאו, ובלבד שכל חברי ועדת הביקורת  הנוכחים יוכלו לשמוע ולראות זה את זה בו-זמנית."

מטרת השינוי – מתן אפשרות פורמליות לכינוס ישיבות ועדת ביקורת באמצעות שיחות וידאו, גם במצבים שאינם מצבי חירום (בכפוף להחלטת יו"ר וועדת הביקורת).


תקנון בעקוב אחר שינויים

זימון חתום