שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

נהלי שימוש בחללי חזרות

תיאום חלל החזרות ותשלום

 1. חללי החזרות ממוקמים במשרדי שח"ם ניתנים ללא עלות לחברי שח"ם בלבד ולצורך קידום פעילות אומנותית של שחקנים חברי שח"ם בלבד, לרבות חזרות, הקראה, אודישנים וכד' (להלן:"הפעילות האומנותית").

 2. על כל השחקנים המשתתפים בפעילות האומנותית להיות חברי שח"ם. עבור שחקן שאינו חבר שח"ם אשר משתתף בפעילות האומנותית, ללא קשר לזמן בו נכח בפועל בחלל, העלות לשעת שימוש בחלל הינה 50 ₪.
  יש ליצור קשר עם מנהלת המשרד להסדרת התשלום במייל: [email protected]
  או בטלפון: 03-6200602 

 3. השימוש בחלל אינו ניתן לצורך פעילות עסקית ישירה של השחקן (כל סוג של מפגש בה השחקן גובה תשלום ממשתף אחר שעושה שימוש בחלל החזרות באותו זמן). במקרים בהם השחקנים מעוניין לשכור את החלל החזרות לצורך פעילות עסקית כאמור עליו לפנות למחלקת הכשרות מקצועיות בדוא"ל: [email protected] 

 4. ניתן להירשם עצמאית ללוח החזרות באתר שח"ם לוח השיבוצים מתעדכן אונליין. 

 5. ייתכנו ביטולים לחלל, לאחר שריון החלל, וזאת במידה וצוות שח"ם יזדקק לחדר לישיבות דחופות ובלתי מתוכננות או לפעילות במסגרת מערך ההכשרות המקצועיות של שח"ם. נשתדל להודיע מראש ככל האפשר על מנת לאפשר למזמין למצוא מקום חלופי.

 6. לא ניתן לשריין את החלל לחזרות מעל ל-3 פעמים בשבוע לחודש קדימה. 

 7. חל איסור על קיום פעילות אומנותית בחלל עם קטינים כל עוד הקטין אינו מלווה על ידי הורה / אפוטרופוס.

שימוש בחלל חזרות שח"ם:

 1. היות והחלל נמצא בצמוד למשרדי שח"ם ומשרדים פעילים נוספים בבניין, לא ניתן לערוך פעילות אומנותית רועשת (צעקות, ריצות, קפיצות וכדו') במהלך היום (9:00-18:00).

 2. המזמין מתחייב לעשות שימוש הולם בחלל ולשמור על ניקיונו ומצבו התקין.

 3. באחריות המזמין לשמור על תקינות הציוד בחלל. אין להוציא ציוד מהחלל בשום שלב, גם לא בזמן הפעילות האומנותית. באם יגרם נזק לחלל או לציוד המצוי בו, על ידי השחקן או מי מטעמו, השחקן יישא באחריות לכל נזק שיגרם.

 4. יש להימנע מלכלוך הרהיטים, לרבות הקירות, ולהשיב את החלל לקדמותו בתום השימוש (להחזיר כל פריט למקומו, לזרוק את האשפה לפח), כנ"ל לגבי שימוש במטבח שח"ם.

 5. אין להכניס לשטח החלל שתיה ו/או מזון, ניתן לאכול ולשתות במטבחון הצמוד לחלל ובו בלבד.

 6. בתום השימוש בחלל יש להקפיד על כיבוי מזגנים ואורות.

 7. חל איסור מוחלט לעשן בחלל ובבניין. העישון מותר אך ורק מחוץ לבניין!

 8. ידוע למזמין כי המתרחש במשרדי שח"ם מצולם במצלמה במעגל סגור 24/7 והוא מתחייב ליידע את כל העושה שימוש בחלל יחד איתו בדבר. 

 9. ידוע לי כי בחלל החזרות בשח"ם קיימת מערכת סאונד, ניתן לעשות שימוש במערכת זאת רק לאחר קבלת הדרכה מסודרת ממי מאנשי צוות שח"ם - המזמין ישא בעלות של כל נזק שיגרם למערכת בעקבות שימושו בה. 

כניסה ויציאה מחלל החזרות:

 1. בשעות הפעילות של המשרד אין צורך בתאום מיוחד לכניסה או יציאה למעט הזמנת הכיתה. לאחר השעה 17:00 יש צורך בקוד לדלת הכניסה הראשית ולדלת הכניסה למשרדי שח"ם.

 2. קודי הכניסה יסופקו במידת הצורך במשרדי שח"ם.

צילומים ותמונות 

 1. ידוע לי ומוסכם על ידי כי שח"ם ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לצלם את פעילותי בחלל או יחד עם משתתפים נוספים בצילום סטילס ו/או וידאו, ובחתימתי על הסכם זה אני מעניק/ה לשח"ם את הרשות לעשות כן.

 2. חתימתי על הסכם זה מהווה כל הסכמה נדרשת לפי חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

 3. שח"ם יהיה רשאי לעשות שימוש בחומר מצולם זה לצורך פרסום וקידום פעילות שח"ם בכל מדיה אפשרית, ולצרכים אלו בלבד.

 4. חתימתי על הסכם זה מאשרת שידוע לי, ומובן לי שבעל הזכויות הבלעדי בגין החומר המצולם אם בוידיאו, אם בסטילס, הוא של שח"ם בלבד, ולא תהיינה לי כל טענות בעניין.

אחריות המזמין:

המזמין מצהיר ומתחייב בזאת כי האחריות לשימוש שיעשה בחלל על ידו ו/או מטעמו תחול עליו ועליו בלבד, וכי לשח"ם לא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק גופני או נזק לרכוש (לרבות גניבה/אובדן) שייגרם למזמין או למי מטעמו במהלך ועקב השימוש בחלל. המזמין ישפה את שח"ם בגין כל תביעה שתוגש כנגד שח"ם על ידי צד ג' אשר נובעת משימוש שעשה צד ג' בחלל בשיתוף ו/או מטעם המזמין.

ביטוח:

מובא בזאת לידיעת המזמין כי שח"ם מחזיקה בביטוחים הבאים: ביטוח הרכוש הנמצא בבעלותה ו/או בחזקתה בביטוח אש-רכוש ובכל זה החלל, וכן את חבותה כחפי צדדים שלישיים בגין פעילותה הישירה או בגין מי מטעמה (ובכלל זה כנגד ובגין מי מהמשתתפים). מובהר בזאת כי קיום הביטוחים דלעיל אינו מטיל אחריות כלשהיא על שח"ם כלפי המשתתף ו/או אחריות לגבי איכות הכיסוי הביטוחי. מזמין שימצא לנכון לרכוש לעצמו ביטוחים אישיים כלשהם בגין השימוש בחלל, רשאי לעשות זאת על חשבונו.

הרשאת גבייה

אני מעניק לשח"ם הרשאה בלתי חוזרת לגבות תשלומים באמצעות אמצעי התשלום המצוי במערכת שח"ם בהוראת קבע במקרים ובסכומים הבאים: 

 1. ככל שנכחו בחלל בזמן הפעילות  האומנותית שחקנים שאינם חברי שח"ם  (בהתאם לאמור במסמך זה) ושלא שילמו על השימוש בחלל – 50 ₪ עבור כל משתתף שאינו חבר איגוד.

 2. ככל שנעשה שימוש בחלל לצורך פעילות עסקית של השחקן (בהתאם לאמור במסמך זה) וללא תיאום מראש עם  – 150 ₪ עבור כל שעת שימוש בחלל.

 3. ככל שנגרם נזק לציוד בחלל או לחלל עצמו - עלות הנזק/ים.