שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

חשבונית מס רק עם קבלת התשלום

ןעדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 6.3.2012 מספר תיקונים לחוק המע"מ, החשוב שבהם:

 

תשלום המע"מ רק על בסיס התקבולים במזומן

 

 

בעל עסק קטן הנותן שירותים מהיום ינפיק חשבונית מס עם קבלת התשלום.

 

בנוסח התיקון: "עוסק מורשה ראשי להוציא לגבי עסקה חייבת במס חשבונית מס במקום חשבונית עסקה... אולם הקונה לא ידרוש חשבונית מס קודם לתשלום התמורה או חלקה לפי העניין.."

 

בעל עסק הנותן שירותים יוציא חשבונית עסקה בגין השירות שנתן, הקונה איננו רשאי לדרוש חשבונית מס בגין השירות טרם שילם בגינו.

 

להבדיל מהמצב כיום בו מתבקש נותן השירות להנפיק חשבונית מס ולדווח למע"מ ולשלם מקדמות למס הכנסה כחודשיים שלושה (במקרה הטוב) לפני מועד התשלום. החשבונית איפשרה למזמין העבודה לנכות את הוצאות המע"מ מהכנסותיו וכך להקטין את חבות המס שלו מבלי ששילם בפועל עבור השירות שקיבל. נותן השירות נאלץ לממן את מזמין העבודה עד למועד התקבול.

 

כיום ניתנת האפשרות לנותן השירות (בעל העסק) להוציא בגין עסקאותיו חשבונית עסקה ועם קבלת התמורה להוציא חשבונית מס/קבלה (לא לשכוח לציין על גבי חשבונית המס את מספר חשבונית העסקה). מזמין העבודה (הלקוח) איננו רשאי לדרוש חשבונית מס לפני ששילם.

 

לשאלות נוספות

ריקי כוכב – יועצת מס

טל' 052-8271268