שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הסכם שח"ם אי"ב - הסדרת תשלום השחקנים בהפקות עצמאיות

שח"ם ארגון השחקנים, וארגון אי"ב – ארגון יוצרים עצמאיים בתיאטרון חתמו על הסכם לתשלום לשחקנים בהפקות עצמאיות (פרינג') המתוקצבות על ידי משרד התרבות. ההסכם מסדיר לראשונה את תנאי השחקנים והשחקניות ואת היחסים בין השחקן ובין היוצר, את התחייבות שני הצדדים להפקה ואת התנהלות העבודה ביניהם במהלך כל תקופת ההפקה, טרום קבלת תקצוב משרד התרבות ולאחר קבלתו. 
ההסכם כולל תמחור שכרו של את השחקן עבור עבודתו בתקופת החזרות (טרום קבלת תקצוב) והצגת הפרזנטציה למשרד התרבות, כאשר השחקן זכאי לתמורה של 30 ₪ עבור כל שעת חזרה. לאחר קבלת תקצוב משרד התרבות, השחקן זכאי לקבל תמורה עבור תקופת החזרות, תשלום בסך 2100 – 4200 ₪ לפחות,  בהתאם למספר החזרות להן נדרש השחקן.
בכל הנוגע לפיצוי השחקנים או היוצרים, במידה והשחקן עוזב מרצונו את ההפקה, לא יהא זכאי לתשלום עבור תקופת החזרות ויהיה עליו לפצות את היוצר ב- 1500 ₪. במידה והיוצר החליט לסיים את ההתקשרות עם השחקן, יהא השחקן זכאי לתשלום עבור תקופת החזרות היחסית וכן לפיצוי נוסף בסך 1500 ₪. במקרים בהם יהיה סיום ההתקשרות בתקופה של פחות מ- 3 שבועות לפני עליית ההפקה, יעמוד הפיצוי על סך 2500 ₪. 
בנוסף, מסדיר ההסכם את תמורת השחקנים בהצגות בהן פועלת ההפקה במסגרת 'קופה פתוחה', משמע כאשר אין גורם שרכש את ההצגה ומשלם עבורה מראש. במקרה כזה יחולקו הכנסות ההפקה שווה בשווה בין השחקנים והיוצרים, לאחר ניכוי ההוצאות. במידה וההפקה תימכר עבור מזמין חיצוני, יהא השחקן זכאי לתשלום בין 400 ₪ ל- 600 ₪ להצגה, בהתאם לוותק שלו/ה.
 
כמו כן, מסדיר ההסכם מסדיר את נושא השימוש בחומרים מצולמים ומוקלטים. במידה וההפקה עושה שימוש בחומרים מצולמים ומוקלטים לצורך שיווק ההפקה ולצרכי ארכיון, יהא רשאי גם השחקן להשתמש בחומרים אלו לצורך קידומו האישי. במידה וייעשה שימוש בחומר המצולם לטובת רווח כספי, על היוצר לחתום על הסכם נפרד עם השחקן לגבי חלקו/שכרו ברווחים משימוש זה.
ההסכם נחתם במהלך ינואר 2017 ותוקפו מיידי, לכל הפקה נתמכת שטרם החלה בתהליך עבודה. הסכם משקף את שיתוף הפעולה הקיים במשך שנים רבות בין השחקנים ליוצרים, שיתוף פעולה אשר תורם ליצירה המקומית ולתרבות הישראלית.

  הסכם שח"ם אי"ב