שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

מידע לאומן פרילנס

מושגי יסוד

מושגים

 • נישום - אדם שיש לו הכנסה.
 • מחזור עסקאות/הכנסה חייבת - הסכומים אותם הכניס הנישום במשך השנה.
 • הוצאות מוכרות - הוצאה המוכרת לצורך הפחתתה מההכנסה לשם חישוב המס.
 • רווח - ההכנסה החייבת לאחר שנוכו ממנה ההוצאות לסוגיהן.
 • ניכויים - סכומים שמופחתים מההכנסה החייבת לצורך חישוב המס.
 • זיכויים - סכומים שמופחתים מהמס המוטל על הנישום.

המיסים לסוגיהם:

מס הכנסה - מס שמוטל על הכנסה (בכסף או בשווה כסף)

מע"מ (מס ערך מוסף) - מס שמוטל על הצרכן הסופי של מוצרים החייבים במע"מ. המע"מ משולם למוכר השירות כדי שיעביר אותו לרשות המס.

ביטוח לאומי - מס שמוטל על הכנסה, שהתמורה בגינו היא כיסוי ביטוחי מפני מצבים סוציאליים שונים (נכות, זקנה, פשיטת רגל ועוד).

חשבונית מס - מסמך המעיד על ביצוע עסקה בין מוכר לקונה או בין נותן שירות למקבל שירות, כאשר העסקה או השירות חייבים במע"מ: בחשבונית יש לרשום פרטים מדויקים באשר לעסקה: סוג המוצר/השירות, מס' מוצרים שנמכרו, שם הלקוח, תאריך, סכום לפני מע"מ, מע"מ, סכום כולל מע"מ. החל משנת 2012 חלה חובה לציין את מספר ח.פ./ע.מ./ת.ז של הלקוח. פנקס החשבוניות אמור להכיל 3 עותקים: המקור יועבר ללקוח, עותק אחד להנהלת החשבונות ועותק נוסף יישאר בפנקס. (על המקור יירשם: "מקור" ועל ההעתקים יירשם: "העתק").

קבלה - מעידה על התשלום ששילם הקונה למוכר בגין העסקה/מתן השירות: הקבלה יכולה להיות מופקת לפני ביצוע העסקה/מתן השירות (מקדמה), או לאחריהם (קניה בהקפה) בקבלה יש לרשום פרטים מדויקים באשר לתשלום: סוג המוצר/השירות, מס' מוצרים שנמכרו, שם הלקוח, תאריך, אופן התשלום: מזומן, שיק (כולל פרטי השיק), כרטיס אשראי. החל משנת 2012 חלה חובה לציין את מספר ח.פ./ע.מ./ת.ז של הלקוח פנקס הקבלות אמור גם הוא להכיל 3 עותקים: המקור יועבר ללקוח, עותק אחד להנהלת החשבונות ועותק נוסף יישאר בפנקס. (על המקור יירשם: "מקור" ועל ההעתקים יירשם: "העתק").

חשבונית מס / קבלה - מסמך זה מהווה גם חשבונית מס וגם קבלה, והוא מעיד על ביצוע העסקה וגם על קבלת התשלום. במקרה זה, אין רלוונטיות למועד ביצוע העסקה, מפני שבכל מקרה המועד הרלוונטי לחיוב במס הוא מועד קבלת התשלום בפועל. גם במסמך זה יש לרשום את כל הפרטים הנדרשים.

ספר תקבולים ותשלומים - מדובר ב"ספר כרוך", שיש לרשום בו כל תשלום וכל תקבול שקשורים בהוצאות ובהכנסות של העסק. הסכומים יירשמו, תוך ציון מס' החשבונית/הקבלה, התאריך בו הופקה, ואם מדובר בשיק- פרטי השיק. תקבולים ותשלומים בגין נכסים (רכוש-קבוע), שנרכשו או שנמכרו, יצוינו בטור נפרד. הסכומים בספר תקבולים ותשלומים נרשמים בסדר כרונולוגי והפרדה בין הכנסות להוצאות .

קרנות פנסיה - מהוות "קופת גמל לקצבה". ניתן להפקיד בהם כספים לצורך קבלת ההטבה במס. ההטבה תתבטא בכך שהנישום ישלם פחות מס הכנסה, ולכן ההכנסה שתישאר בידיו תגדל. הפקדה לפנסיה לקצבה בלבד החל משנת 2008.

"קרן השתלמות"- קרן שמופקדים בה כספים המקנים הטבה במס בשנה שבה הם הופקדו. הכספים שנצברים בה נפדים לאחר 3 עד 6 שנים ובעת הפדיון, הריביות (עד תקרה) פטורות ממס. ההטבה בגין הפקדות עצמאיות בקרן זו, היא רק לעצמאים (בניגוד לקופות גמל וקרן פנסיה). שכירים, שהמעביד שלהם מפקיד עבורם כספים בקופת גמל, לא חייבים במס בגין הפקדות מעבידם.

 סטטוסים שונים של נישומים:

שכיר - מי שיש לו הכנסה ממשכורת.

עוסק פטור - עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על98,707 שקל בשנה (ב-2017), הסכום מתעדכן מידי שנה, ניתן לעקוב אחר השינויים באתר מס ההכנסה. העוסק הפטור אינו מנפיק חשבוניות מס ואינו חייב בתשלום מע"מ. במקרה זה, ה"קבלה" מעידה גם על ביצוע העסקה וגם על קבלת התשלום. מקבל הקבלה, איננו יכול לקזז מע"מ תשומות בגינה.

עוסק מורשה - מי שפותח עסק או שעוסק במשלח-יד (נותן שירותים). העוסק המורשה מנפיק חשבונית מס, מחויב בתשלום מע"מ עסקאות על עסקאותיו ורשאי לקזז את מע"מ התשומות בגין הוצאותיו. העוסק המורשה חייב לדווח אחת לחודש/חודשיים (בדרך כלל ב-15 בחודש) על הכנסותיו החייבות והפטורות ועל מע"מ העסקאות שגבה מלקוחותיו ,רשאי לדווח על מע"מ התשומות ששילם בגין הוצאותיו ובגין נכסים שרכש לצורך ייצור הכנסתו. מי שאין לו מקום עיסוק עיקרי פרט לביתו, רשאי לדווח על חלק יחסי מהוצאות ביתו כהוצאות לשם ייצור הכנסתו (כגון: טלפון, ארנונה, חשמל, גז, שכר דירה וכו').

חברה בע"מ- חברה היא מי שנרשמה ב"רשם החברות" ככזו, ועמדה בכל דרישות החוק כדי שתוכל להיות כזו. הכדאיות להירשם כחברה בע"מ תיבחן בכל מקרה לגופו לאחר התייעצות עם איש מקצוע. 

 דיווחים לרשויות המס:

דיווח למע"מ: מדי חודש/חודשיים יש לדווח למע"מ (עד ה-15 לחודש) על: מחזור ההכנסות בתקופה הקודמת (חודש או חודשיים)- הפטורות והחייבות. ההפרש בין מע"מ העסקאות לבין מע"מ התשומות ישולם/יוחזר לנישום.

דיווח למס הכנסה: מדי חודש/חודשיים יש לדווח למס הכנסה (עד ה-15 לחודש) בפנקס מקדמות על: ההכנסה החייבת במס. סכום המקדמה שיש לשלם בגין אותה הכנסה. סכומים שנוכו במקור מהמדווח. סכום המקדמה בניכוי הסכומים שנוכו במקור, תשולם לרשויות המס.

דיווח לביטוח לאומי: מדי חודש (עד ה-15 לחודש) יש לשלם מקדמה על חשבון דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי. סכום המקדמה נקבע מראש בהתאם לצפי הרווחים. ניתן במשך השנה להגדילו/ להקטינו בהתאם לצפי.

 הדוח השנתי - בתום כל שנה, על הנישום מוטל לדווח על הכנסותיו החייבות והפטורות במשך השנה, על ניכויים וזיכויים שמגיעים לו ועוד ועוד... הדוח השנתי יכול לכלול את הכנסת שני בני הזוג (דוח מאוחד). החייבים בהגשת דוח שנתי הם: עוסקים (פטורים ומורשים), חברות בע"מ, עמותות ועוד. החל משנת 2010 חלה החובה להגיש את הדוח באופן מקוון ואת הפלט חובה להגיש במשרדי השומה.

הצהרת הון - אחת ל-4-3 שנים (בדרך-כלל), יתבקש העוסק (מורשה או פטור), להצהיר לרשות המיסים בטופס "הצהרת הון" על נכסיו והתחייבויותיו הפרטיים.

תיאום מס - במידה ואת/ה עובד/ת במספר מקומות, יש לבצע תיאום מס בכדי שהשכר שלכם לא יפגע ותוכלו לקבל החזרי מס.

טופס 106 - בסוף השנה מפיק המעביד לעובד טופס 106. הטופס מהווה ריכוז של כל תלושי השכר שנתקבלו במשך השנה שחלפה. זהו טופס חשוב מאוד, באמצעותו ניתן לדרוש החזרי מס במידה והם מגיעים בשל סיבות שונות.

 שלבים בפתיחת עסק:

 1. פתיחת התיק במע"מ

 • בצע הערכה מהו מחזור העסקאות הצפוי לך במשך השנה הקרובה, מה הסכומים שאתה עומד להוציא על רכישת נכסים ומכשירים שונים שישמשו אותך לצורך ייצור הכנסתך, בדוק את הצרכים של לקוחותיך, וקבע האם תרצה להירשם כעוסק מורשה או כעוסק פטור (אם הדבר אפשרי).
 • ברר היכן משרד מע"מ האחראי על אזור מגוריך.
 • דאג לקחת עמך את המסמכים הבאים: טופס "רישום לצרכי מס ערך מוסף", ממולא וחתום על ידך,  צילום ת.ז, צילום שיק, חוזה שכירות של בית העסק או חוזה רכישה, אם מדובר בחשבון משותף- אישור בן הזוג.

בתום התהליך, תצא ממשרד מע"מ עם מסמך בידך, המאשר את פתיחת העסק. לאחר תקופה קצרה, תגיע אליך באמצעות הדואר "תעודת עוסק". תעודה זו צריכה להיתלות במקום בולט בעסק.

2. פתיחת התיק במס הכנסה: עליך למלא טופס, ובו פרטים על הנישום ועל כתובת העסק וכו'. בסיום תהליך הפתיחה במס הכנסה ישלח אליך מכתב המאשר את פתיחת העסק העצמאי. מס הכנסה אמור להנפיק 2 אישורים:

 • אישור ניהול ספרים - ניהול תקין של ספרי החשבונות הוא מחובתו של כל עוסק. חובה להוציא חשבונית מס בזמן, לדווח עליה במועד, לנהל ספרים ספציפיים שנדרשים לסוג העיסוק הספציפי (ספר הזמנות, ספר קופה וכדומה) וכו'. אי ניהול תקין גורר אחריו סנקציות כבדות במיוחד. כל עוד לא הוכח אחרת, העוסק חף מפשע ויסופק לו אישור "ניהול ספרים", כלומר שמנהל באופן תקין את ספרי חשבונותיו.
 • אישור על ניכוי מס במקור- אחד האמצעים של מס הכנסה לגבות מס מהנישום, הוא באמצעות אילוצם של לקוחותיו לשלם לו רק חלק מהסכום אותו הם חייבים לו. את יתרת הסכום יעבירו למס הכנסה עבורו. באישור על ניכוי מס במקור, יירשם האחוז שאותו יש לנכות מראש מכל תשלום על מנת להעבירו למס-הכנסה. ניתן, בדרך כלל, לקבל אישור על "פטור מניכוי מס במקור".

3. פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי: למלא טופס דין וחשבון שנתי ולהגישו (לא מסובך במיוחד) הביטוח הלאומי מספק כיסוי ביטוחי מפני מצבים שונים ובלתי צפויים שעלולים להתרחש. מאוד חשוב לפתוח את התיק בביטוח הלאומי מהר ככל שניתן. כיסויים רבים תלויים בגובה הכנסתו של הנישום או בגובה המקדמות שמשלם כאחוז מהכנסתו. אם חלילה יתרחש "מקרה ביטוח" בעת שהתיק טרם נפתח, עלולה התביעה להידחות, זאת למרות שההכנסה בתקופה זו, תהיה חייבת בכל מקרה בדמי הביטוח. המוסד יקבע את ה"מקדמות" שמוטלות על הנישום כאחוז מהכנסתו החייבת בכל תקופה. בדרך כלל, לא רצוי להקטין את המקדמות.

 

להורדת מצגת: "מדריך לעסק המתחיל" 

להורדת המצגת: חוק מע"מ לחצו כאן

 

נכתב על ידי: ריקי כוכב, יועצת מס וחשבונאית בכירה. לפנייה לריקי לצורך קבלת ייעוץ ללא תשלום לחברי שח"ם, לחצו כאן.

 

הוצאות מוכרות

"לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר, על פי סעיף 31 - יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס, ולשם כך בלבד..."

להלן הוצאות מוכרות:

 1. אחזקת טלפון סלולארי: הוצאות אחזקת טלפון סלולארי יוכרו במלואם מלבד סכום של 1,260₪ לשנה אותו יש לתאם (להפחית מסך ההוצאה). לעניין מע"מ מוכר רק 2/3 מהמע"מ בחשבונית.
 2. הוצאות טלפון בבית המגורים: הוצאות קו הטלפון הביתי יוכרו: אם הוצ' הטלפון עד לסכום של 23,900 ש" לשנה יוכר סכום של 80% מההוצאה או החלק העולה על 2,400 ₪ לפי הנמוך שביניהם. אם הוצאות הטלפון עולות על 23,900 ₪ לשנה יוכר חלק ההוצאה שמעל 4,800 ₪. הוצ' שיחות לחו"ל – יוכרו במלואם אם הם לצורך ייצור הכנסה. ולכן יש לערוך רישום מדויק. הוצאות גלישה באינטרנט – מוכר כהוצאה של העסק. במידה ולעסק קו טלפון נפרד – יוכרו ההוצאות במלואן.
 3. מתנות ושי ללקוחות וספקים: מתנות לספקים ולקוחות יוכרו עד לסכום של 210 ₪ לשנה עבור כל אחד מהם. יש לצרף רשימה מסודרת של הספקים/לקוחות שקיבלו את המתנה.
 4. כיבודים: הוצאות כיבוד קל – שתייה קרה, חמה, עוגיות, פירות וירקות וכד' במקום העיסוק – יוכרו בשיעור של 80%.

הוצאות בגין ארוחות עסקיות – אינן מוכרות.  אירוח אורחים מחו"ל - ארוחות במסעדות                 ובעסק מוכרות, אם הן סבירות ונוהל לגביהן רישום מדויק – שם האורח, מטרת הביקור,            מספר ימי השהייה וכד'.

 1. הוצאות ביגוד: ביגוד שנועד לצורכי העבודה בלבד וניתן לזהות אותו באופן בולט – לדוג' מודפס לוגו החברה, או שקיימת חובה ללבוש את הבגד במהלך יום העבודה.
 2. תרומות למוסדות ציבור :תרומות למוסד מוכר בסכום מינימאלי של 190 ₪ לשנה יותר בגינם זיכוי (הנחה במס) בשיעור של 35%.
 3. שכר טרחה ליועץ מס, רואה חשבון, עו"ד או יועץ פנסיוני: הוצאות שכר טרחה ליועץ מס ואו רואה חשבון עבור הכנת דוחות שנתיים או יעוץ עסקי יוכרו במלואם.

הוצאות שכר טרחה לעו"ד עבור עריכת חוזים או עבור ייעוץ הקשור בעסק יוכרו במלואם. הוצאות יעוץ עם יועץ פנסיוני בדבר אפיקי השקעה פנסיוניים – תותר במלואה.

 1. הוצאות אחזקת רכב: משנת 2008 ואילך יוכרו מינימום 45% מסך הוצאות הרכב. לא לשכוח לכלול בהוצאות את הוצאות ביטוחי הרכב – חובה, מקיף ורישיון רכב, כבישי אגרה, פנגו, סלופארק, תיקוני רכב במוסך וכד'. חובה לציין מד קומ"ש בסוף השנה. לעניין מע"מ יוכר 2/3 מע"מ . הוצאות מע"מ בגין רכישת רכב – אינן ניתנות לקיזוז – מלבד מע"מ בגין רכישת משאית, אופנוע, רכב להובלת נוסעים או רכב ללימוד נהיגה. הוצאות מע"מ על ליסינג או שכירת רכב – אינן ניתנות לקיזוז
 2. דמי שכירות: שכירות משרד או חנות יוכרו במלואם. כאשר העסק מתנהל מהבית ניתן לדרוש חלק מהוצאות שכר הדירה בחלק היחסי המשמש את המשרד רק אם המשכיר מדווח על אותו החלק כהכנסה מהשכרת עסק.
 3. הוצאות אחזקת המשרד בבית: יוכרו באופן יחסי לשטח העסקי בדירת המגורים. דהיינו הוצ' חשמל, ארנונה, ועד בית, חומרי ניקוי וכד' כל זאת תחת התנאי שהוצאות אלו משמשות להפקת הכנסה.
 4. הוצאות נסיעה עסקית לחו"ל: ש למלא דו"ח נסיעה המפרט את מועדי השהייה בחו"ל מספר הנוסעים ומטרת הנסיעה – לדוגמא : עבודה בחו"ל, תערוכה, הזמנה להרצאה, השתלמות מקצועית וכד'. הוצאות יוכרו בהתאם לתקנות מס הכנסה המפורסמות מידי שנה.
 5. הוצאות השתלמויות מקצועיות – השתלמות מקצועית לשם שמירה על הקיים תוכר כהוצאה מוכרת בעסק, רכישת תואר לא תוכר.
 6. דמי חבר איגודים מקצועיים – תשלום בגין דמי חבר לאיגודים שונים בתחום המקצועי יוכרו כהוצאה מוכרת בעסק
 7. הפקדה לקרן השתלמות : הפקדה לקרן השתלמות בשיעור של 5% מההכנסה החייבת תוכר כהוצאה בעסק. סכום הפקדה מכסימלי בשנת 2021 הוא 18,480 ₪.
 8. תשלומי ביטוח לאומי: תשלומי הביטוח הלאומי בלבד ללא מס הבריאות מוכרים בשיעור של 52%. במידה ונתקבל החזר מהביטוח הלאומי הסכום בשיעור של 52% ייחשב כהכנסה באותה השנה שבה נתקבל.
 9. ביטוח חיים: תשלומים בגין ביטוח חיים עבורכם ועבור בני משפחתכם מזכה בהנחה בתשלום המס השנתי.

תשלומים בגין ביטוח בריאות – אינם מוכרים

 1. רכישת ציוד וריהוט עסקי: רכישת ציוד וריהוט אשר נרכשו לקטע העסקי בדירת המגורים. הוצאות הרכישה ידרשו כהוצאות פחת עפ"י תקנות הפחת. הוצאות רכישת צורכי משרד יוכרו במלואם.
 2. ביטוח אובדן כושר עבודה: תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה עבור עובד עצמאי יוכרו כולם כהוצאה מוכרת לצורכי העסק. תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה של עובד שכיר ששולמו על ידו יוכרו גם הם בעת הגשת דוח שנתי. הכנסות המתקבלות מפוליסה שכזו מהוות הכנסה חייבת במס – לתשומת לבכם !!
 3. הפרשות לפנסיה: הפקדה לפנסיה סכום הפקדה מכסימלי בשנת 2021 הוא 34,452 ₪. החל מינואר 2017 חלה חובת הפקדה לפנסיה לכל עצמאי בסך של 850 ₪ לחודש בגין שכר מבוטח בשיעור של 10,000 ₪

לפרטים נוספים ניתן לפנות לריקי כוכב- יועצת מס וחשבונאית,

 052-8271268 | [email protected]

 להורדת מצגת: הוצאות מוכרות בעסק לחצו כאן

נכתב על ידי: ריקי כוכב, יועצת מס וחשבונאית בכירה. לפנייה לריקי לצורך קבלת ייעוץ ללא תשלום לחברי שח"ם, לחצו כאן.

 

פנסיה

החל מינואר 2017 עצמאיים המרוויחים מעבר למחצית השכר הממוצע במשק  (העומד בשנת 2017 על 9,673 שקל) יחויבו לחסוך לפנסיה באמצעות קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. מי שהיה חייב ולא הפקיד לפנסיה ייקנס ב-500 שקל בשנה.

 האם אני חייב בהפקדה לפנסיה?

 • עברתם את גיל 21
 • טרם הגעתם לגיל פרישה
 • מי שחגג 55 שנה ב-1/1/2017 פטור מחובת ההפקדה
 • מנהלים עסק עצמאי יותר מחצי שנה (עוסקים חדשים לא יחויבו לבצע הפרשה בתחילת פעילותם).
 • מרוויחים יותר ממחצית השכר הממוצע במשק (שכר הממוצע במשק עומד על 9,673 שקל דהיינו הכנסה שמעל 4830 שקל)

במידה ועניתם "כן" לכל השאלות, חלה עליכם חובה לחסוך לפנסיה החל מינואר 2017

 מה שיעור ההפרשה לפנסיה?

 • השיעור ייקבע לפי השכר הממוצע במשק (בשנת 2017 9,673 שקל).
 • העצמאים נדרשים לחסוך 4.45% משכרם עד מחצית השכר הממוצע במשק ו12.55% על השכר שבין מחצית השכר הממוצע ועד גובה השכר הממוצע.
 • עצמאי שהכנסתו החייבת בשנת 2017 הינה 9673 שקל יידרש להפקיד כ-825 שקל בחודש.
 • עצמאי שהכנסתו החייבת בשנת 2017 הינה 4830 שקל יידרש להפקיד כ-220 שקל בחודש.
 • כמובן שמי בלי קשר לחוק החדש כבר מפקיד לפנסיה באופן עצמאי מקיים התנאי, ולא יידרש להפקיד סכומים נוספים מעבר לכך.
 • תקרת הפקדה לפנסיה הועלתה ל-16.5% מתקרת השכר של 17,400 שקל בחודש, דהיינו הפקדה שנתית מקסימלית לפנסיה שתוכר במס בסך 34,450 שקל. (תקרת ההפקדה הוגדלה ב-0.5%).
 • מעל השכר הממוצע במשק אין חובת הפקדה, אבל אפשר להפקיד ולקבל הטבות מס.

את ההפקדות לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים יש לבצע מידי חודש וכך לשמר את הביטוחים הנלווים בתוכנית הפנסיונית.

לקופת גמל ניתן לבצע הפקדות באופן חד פעמי פעם בשנה.

הצטרפות לקרנות פנסיה ברירת מחדל

רוצה להפסיק לשלם דמי ניהול מקסימאליים על החיסכון לפנסיה שלך?
משרד האוצר בחר שתי קרנות פנסיה עם דמי ניהול מוזלים. 
תוכל לבחור את הקרן המתאימה לך ולהצטרף אליה באופן דיגיטלי

 

דמי אבטלה לעצמאים?

 • כשהעצמאי סוגר את העסק או פורש לפנסיה, הוא יוכל למשוך 1/3 מהסכום שצבר בקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים או קופת הגמל. הפקדות כעצמאי בלבד (את הסכום יוכל למשוך מבלי לשלם 35% מס/קנס כפי שמחויב כיום).
 • בחישוב נלקחת בחשבון גם צבירה בקופת גמל עצמאית מהתקופה שקודמת לחוק, וכל זאת עד לתקרה.
 • מספר שנות העבודה כפול הכנסתו החודשית או/עד תקרה של 12,230 שקל שהיא תקרת הפטור על פיצויים.
 • הסיוע יינתן כקצבה חודשית שתיפרס באופן שווה על שלושה חודשים.
 • חשוב להדגיש שמשיכת כספים בדרך הזו נכנסת לנוסחת הקיזוז לפי תיקון 190, ותקטין את הפטור על הפנסיה, שנחשב כהיוון לצורך הנוסחה.

 חשוב לדעת, לא מדובר על מקרים של צמצום הכנסה, או מקרים בהם ישנם מספר חודשים ללא הכנסה אלא אך ורק במקרה של סגירת העסק!

 

הפחתה בביטוח לאומי לעצמאים (לבעלי ההכנסות הנמוכות)

 • דמי הביטוח הלאומי מופחתים רק למי שמרוויח עד 60% מהשכר הממוצע במשק, בערך 6,000 שקל, ושיעורם יעמוד על 2.87% במקום 6.72% מהשכר.
 • עבור מי שמרוויח מעל 60% מהשכר הממוצע, דמי הביטוח יעלו מ 11.23 ל12.85%.
 • אין שינוי באחוזי התשלום לדמי בריאות המשולמים גם הם לביטוח לאומי.
 • ההפחתה בדמי הביטוח נועדה לעזור לבעלי ההכנסות הנמוכות לממן את חובת ההפקדה לפנסיה

 המשמעות היא שככל שעצמאי מרוויח יותר הוא ישלם יותר כסף לביטוח לאומי, שכן ברמת השכר הגבוהה הוא ישלם עוד 1.65%.

דוגמאות:

 • עצמאי שמרוויח 5,800 שקל בחודש יחסוך כ-200 שקל מהתשלום החודשי לביטוח לאומי, ייהנה מזיכוי ממס הכנסה בסך של 80 ₪, ויפריש כ-340 שקל לפנסיה.
 • עצמאי שמרוויח 10,000 שקל בחודש יחסוך כ-150 שקל מהתשלום החודשי לביטוח לאומי ו-260 שקל זיכוי במס הכנסה וישלם כ-830 שקל לפנסיה.
 • עצמאי שמרוויח 15 אלף שקל בחודש יחסוך כ-60 שקל מהתשלום לביטוח לאומי זיכוי 330 שקל במס וישלם כ-830 לפנסיה. במקרה זה כדאי להפקיד לפנסיה סכום גבוה יותר ולזכות לזיכוי במס גבוה יותר.

 

להורדת המצגת, לחצו כאן

נכתב על ידי: ריקי כוכב, יועצת מס וחשבונאית בכירה. לפנייה לריקי לצורך קבלת ייעוץ ללא תשלום לחברי שח"ם, לחצו כאן.

להצטרפות להסדרי הביטוח והפנסיה לחברי שח"ם - לחצו כאן.

 

החזרים מביטוח לאומי

להלן מספר נתונים חשובים שיאפשרו לכם לקבל החזרים גבוהים מאוד מביטוח לאומי, בייחוד לשחקנים ואומנים עצמאיים. שחקנים עצמאיים המגישים חשבוניות נתקלים במצב שבו המעסיק שלהם מנכה מהסכום המגיע להם תשלומים לביטוח לאומי חלק העובד, ניכוי בשיעור של 12% מההכנסה. הניכוי נובע מ"חוק ביטוח לאומי צו סיווג מבוטחים" אשר קובע שתחת תנאים שמפורטים בחוק יחשב העובד לעניין ביטוח לאומי בלבד כשכיר במקום העבודה על אף שהוא מגיש חשבונית כעצמאי. דהיינו על המעסיק חלה החובה לנכות לעובד את חלקו בתשלומי ביטוח לאומי + מס בריאות ולהעביר את הסכום בצירוף חלק המעביד למוסד לביטוח הלאומי.

דוגמאות למקומות שנוהגים לנכות ביטוח לאומי מעצמאים בית לסין,  בית צבי,  תאטרון חיפה, תאטרון באר-שבע, תאטרון הקאמרי, ירין שחף, שיא העמותה לפיתוח, תאטרון חולון, ויצ"ו העולמית, תאטרון גשר, עירית ת"א (מוזיאון ת"א), חברה לפתוח תאטרון, מרמנת  ועוד.

השחקן העצמאי משלם פעמיים למוסד לביטוח לאומי, פעם אחת כעצמאי ופעם שניה המעסיק מקזז משכרו תשלומים לביטוח לאומי. לכן חשוב לבקש החזרים מביטוח לאומי בגין כפילות זו. בסוף השנה לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה יש לקבל מהמעסיק אישור שנתי על הסכומים שנוכו והועברו לביטוח לאומי בגין העוסק העצמאי (טופס 856/7). את האישור השנתי בצירוף דוח השומה שהוגשה למס הכנסה יש להגיש לביטוח לאומי. זאת על מנת שהביטוח הלאומי יוכל לבצע את ההתקזזות בגין הכפילות בסכומים שהועברו אליו וכך יקבל השחקן חזרה את הכספים ששילם בכפילות.

לדרך פעולה זו של הביטוח הלאומי ישנם גם יתרונות.

 • הראשון הינו שנוצרת קופת חסכון בביטוח לאומי לזכותו של העצמאי ולאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים מתקבל ההחזר ישירות לחשבון הבנק.
 • היתרון הנוסף בשיטה זו הוא שהעצמאי יחשב כשכיר ויקבל את ההטבות המגיעות לשכיר כאשר ההטבה העיקרית שבהם היא: דמי אבטלה.

על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר עבורכם, מקסימום ההקלות במס ותשלמו את מינימום התשלומים למוסדות, חשוב לפנות לגורם מקצועי שמתמחה בשחקנים.

נכתב על ידי: ריקי כוכב, יועצת מס וחשבונאית בכירה. לפנייה לריקי לצורך קבלת ייעוץ ללא תשלום לחברי שח"ם, לחצו כאן.

עוסק פטור

עוסק פטור הוא עצמאי הפטור מגביית מע"מ בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק, אשר מתעדכן מדי שנה על פי שיעור עליית המדד. פרט למע"מ עוסק פטור אינו פטור משום דבר נוסף - הוא מחויב בתשלום ביטוח לאומי, מס הכנסה, פנסיה וכן מחויב בדיווח לרשויות המס.

תקרת הכנסות עוסק פטור מעודכן כל עת באתר רשות המסים - לחצו כאן כדי לברר את התקרה העדכנית.

כדאי לבחון עם תחילת כל שנה קלנדרית האם לשנות את הרישום במע"מ ל"עוסק פטור". התנאי לשינוי מ"עוסק מורשה" ל"עוסק פטור" בשנת 2017 הוא כי במהלך השנתיים האחרונות לא עלה מחזור העסקאות על 100,000 שקל.

הצהרת עוסק פטור – חלה החובה על עוסקים פטורים לדווח על מחזור הכנסותיהם עד לתאריך 31/01/2017  איחור בדיווח יגרור קנס בסך 750 שקל.

הדרכים לדיווח מחזור עסקאות:

 1. באמצעות הטופס הכחול (שנשלח בדואר לעוסקים במהלך החודש האחרון) אותו יש למלא ולהגיש במע"מ.
 2. לדווח באמצעות אתר האינטרנט
 3. לגשת למשרדי מע"מ ולדווח.

נכתב על ידי: ריקי כוכב, יועצת מס וחשבונאית בכירה. לפנייה לריקי לצורך קבלת ייעוץ ללא תשלום לחברי שח"ם, לחצו כאן.

דו"ח שנתי

עם סיום שנת המס וודאו כי העברתם לגורם המקצועי המכין עבורכם את הדו"ח השנתי את מירב האינפורמציה אשר תשפיע על חישוב המס אותו אתם חייבים לרשויות.

להלן מספר נקודות ציון שיעזרו לכם לבדוק האם העברתם את האינפורמציה הרלוונטית כולה או מקצתה.

 1. וודאו כי עם תום השנה קיבלתם את טפסי 106 מכל מקומות העבודה בהם קיבלתם תלושי שכר במהלך השנה (טופס 106 - סה"כ המשכורות והניכויים במהלך השנה). וטפסי 857 (אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור) ממקומות עבודה בהם עבדתם כעצמאים וניכו מכם מס הכנסה.
 2. האם במהלך השנה חל שינוי במצב המשפחתי שלכם? – גרוש, פרוד, אלמן, משלם מזונות, משפחה חד הורית וכד'.
 3. האם דיווחתם על מועד שחרורכם משירות סדיר? – חייל משוחרר זכאי לנקודות זיכוי נוספות.
 4. האם את/ה מתגורר/ת בישוב ספר? – חלק מן הישובים מזכה בהנחה ממס.
 5. האם במהלך השנה קיבלתם דמי אבטלה? – את האישור מביטוח לאומי יש לצרף לדו"ח האישי, כמו כן עובד שקיבל דמי אבטלה וחזר למעגל העבודה זכאי להטבות מס.
 6. האם הפקדת סכום כסף לקופת גמל באופן עצמאי עבורך ועבור משפחתך? – יש לצרף את האישור השנתי שמגיע מקופת הגמל.
 7. האם שילמת כספים בגין ביטוח חיים לך ולמשפחתך? - יש לצרף את האישור השנתי שמגיע מחברת הביטוח.
 8. האם שילמת משכנתא במהלך השנה? – חלק מן התשלום בגין המשכנתא מהווה תשלום ביטוח חיים שבגינו מגיע זיכוי מס - יש לצרף את האישור השנתי שמגיע מחברת הביטוח.
 9. אישור הפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי.
 10. אישור על הכנסת מביטוח לאומי/ קופת גמל/ ביטוחים: דמי לידה, דמי אבטלה, קצבאות, תגמולי מילואים ודמי פגיעה בעבודה.
 11. טופס 867 בית השקעות - ניכוי מס במקור מפקדונות, אג"ח, ני"ע ומניות
 12. טופס 806/857 - אישור שנתי על ניכוי ביטוח לאומי (עצמאיים)
 13. תרומות בשנת המס - אישורים מקוריים מעל 180 ש"ח למסיימים
 14. אישור זכאות לתואר אקדמאי ותעודת מקצוע (משנת 2012 והילך)
 15. הכנסות נוספות - שכ"ד, זכייה בלוטוטוטו, מענקים, תמיכות וכו'.

 

נכתב על ידי: ריקי כוכב, יועצת מס וחשבונאית בכירה. לפנייה לריקי לצורך קבלת ייעוץ ללא תשלום לחברי שח"ם, לחצו כאן.

 

מערכת חשבונות ממוחשבת

בימים אלו בהם הקידום הטכנולוגי מאפשר לנו להפיק חשבונית/קבלות באמצעות תוכנות ממוחשבות ושליחתם באופן דיגיטלי ללא שימוש בנייר, חשוב להכיר את הכללים שנקבעו על ידי מס הכנסה וחלים עלינו .

מערכת חשבונות ממוחשבת מהווה יתרון בכך שהיא נוחה לעבודה, נגישה במחשב ובנייד, חסכונית בפנקסי ניירות ומאפשרת לשלוח את החשבונית בדואר אלקטרוני – הן ללקוח והן לרואה החשבון

להלן כללי מס הכנסה החלים בעת השימוש במערכת חשבונות ממוחשבת:

 1. הודעה לפקיד השומה על שימוש במערכת ממוחשבת.
 2. שימוש בתוכנה המאושרת ע"י מס הכנסה (יש לוודא מידי שנה כי לתוכנה יש אישור בתוקף).
 3. המסמך חייב להיות חתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.
 4. תעודות משלוח חובה להדפיס ולא להפיק דיגיטלית.
 5. עוסק פטור ינפיק חשבון עסקה (עם מע"מ אפס) ובקבלת התשלום ינפיק קבלה.
 6. חובה לשמור את העתק החשבוניות שנשלחו ללקוח, כשהם חתומים בחתימה אלקטרונית כקבצים במחשב, בענן או ע"ג מדיה.
 7. חובה לבצע גיבוי של מערכת החשבונות הממוחשבת בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס.

נכתב על ידי: ריקי כוכב, יועצת מס וחשבונאית בכירה. לפנייה לריקי לצורך קבלת ייעוץ ללא תשלום לחברי שח"ם, לחצו כאן.

 

הקמת עסק עצמאי

מצגת מאת חשבונאית ויועצת המס ריקי כוכב

שתעזור לכם להבין איך בונים עסק עצמאי.

 להורדה,  לחצו כאן

המצגת הוכנה על ידי: ריקי כוכב, יועצת מס וחשבונאית בכירה. לפנייה לריקי לצורך קבלת ייעוץ ללא תשלום לחברי שח"ם, לחצו כאן.

 

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר