שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הגשת מועמדות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת

הבחירות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת יתקיימו באסיפה הכללית שתתקיים ביום שישי ה 9.8.2019, בתאטרון תמונע.

אנו מזמינים אתכם חברי וחברות שח"ם להגיש מועמדות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת.

(לעיון בנהלי הבחירות ובלוחות הזמנים לבחירות לחצו כאן).

בהצלחה לכל המועמדים והמועמדות!

 

הועד המנהל

בהתאם לתקנון שח"ם עיקר תפקידי הועד המנהל הם

  • ללוות את מרכז פעילות העמותה בעבודתו, להתוות את מדיניות שח"ם ולפקח על ביצועה.
  • להכין, במשותף עם מרכז פעילות העמותה, את התקציב השנתי של שח"ם.
  • למלא כל תפקיד אחר אשר הוא מחויב למלאו מכוח חוק העמותות ו/או כללי ניהול תקין של רשם העמותות, כפי שיעודכנו מעת לעת.
  • לשמש כנשיאות האסיפה הכללית, לכנס את ישיבותיה ולנהל אותן.
  • כל סמכות שלא נתייחדה על פי דין או על פי תקנון זה.

ניתן לעיין בנהלי עבודת הועד המנהל כאן.

 להגשת מועמדות לכהונה בוועד המנהל של שח"ם >>>> לחצ/י כאן

 

ועדת הביקורת

בהתאם לתקנון שח"ם במסגרת תפקידה תהא רשאית ועדת ביקורת לבדוק:

  • את החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בניהול משק הכספים והמנהל של העמותה והוועד.
  • טוהר המידות של המוסדות ונושאי התפקידים הנבחרים.
  • כל נושא אחר שוועדת ביקורת תראה צורך לבדקו.

לוועדת ביקורת גישה חופשית לכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבונות וכל חומר אחר המצוי בידי העמותה, רשויותיה ונושאי התפקידים בה. כל רשויות העמותה, נושאי התפקידים בה ועובדיה חייבים לסייע לוועדת ביקורת בביצוע תפקידה ולהמציא לה ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר שיידרש מהם, במועדים סבירים שייקבעו על ידי הוועדה.

להגשת מועמדות לכהונה בוועדת הביקורת של שח"ם >>>> לחצ/י כאן